Menu

.J_Augutis_CV

Juozas Augutis

Gimimo data: 1955-09-05
Mokslo laipsnis:  Habil. daktaras
Pedagoginis vardas:  profesorius
El. paštas: juozas.augutis@vdu.lt

 

 

IŠSILAVINIMAS
(2006) Profesoriaus vardas (Fiziniai mokslai). Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.
(2003) Habilituoto daktaro mokslo laipsnis (Technologijos mokslai), Lietuvos energetikos institutas.
(1990) Docento vardas (Fiziniai mokslai), Kauno politechnikos institutas.
(1986) Daktaro mokslo laipsnis (Fiziniai mokslai, Matematika), Vilniaus universitetas

 

DARBO PATIRTIS
(2006 – dabar) Mokslo prorektorius, Vytauto Didžiojo universitetas.
(2003 – dabar) Profesorius, Matematikos ir statistikos katedra, Informatikos fakultetas, Vytauto Didžiojo universitetas.
(2002 – dabar) Vyriausias mokslo darbuotojas, Lietuvos energetikos institutas.
(1993 – 2006) Studentų reikalų tarnybos direktorius, Vytauto Didžiojo universitetas.
(1991 – 2002) Vyresnysis mokslo darbuotojas, Lietuvos energetikos institutas.
(1991 – 2002) Docentas, Matematikos katedra, Vytauto Didžiojo universitetas.
(1986 – 1991) Docentas, Bendrųjų disciplinų katedra, Kauno politechnikos instituto Šiaulių fakultetas.
(1983 – 1985) Aspirantas, Vilniaus universitetas.
(Iki 1986) Asistentas, Bendrųjų disciplinų katedra, Kauno politechnikos instituto Aukštosios matematikos ir Šiaulių fakultetas

 

DĖSTOMI DALYKAI
Doktorantūros studijų dalykų rengimas ir dėstymas
Patikimumo ir rizikos teorija

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
(2008 – 2011) 7BP projekto “Security of Energy Considering Its Uncertainty, Risk and Economic Implications“ (SECURE) Lietuvos darbo grupės vadovas;
(2007 – 2009) 7BP programos projektas “Generic Embedded Systems Platform” (GENESYS);
(2006 – 2009) 6BP projektas “IST atsparumas ir gyvybingumas” (ReSIST);
(2006 – 2010) 6BP projektas „Kompetencijos  inkles, skirtas sunkių avarijų fenomenologijos ir valdymo tyrimų Europoje integracijai“ (SARNET);
(2006 – 2008) Leonardo da Vinci projekto „Energijos tiekimo saugumo vertinimas“ (UNDERSTAND) Lietuvos darbo grupės vadovas;
(2010 – 2011) Nacionalinė mokslo programos “Ateities energetika” projekto “Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas” vadovas, Lietuvos mokslo taryba;
(2004 – 2008) Tarptautinės atominės energijos agentūros (TATENA) projekto „Small reactors without on-site refuelling“ vadovas;
(2004 – 2009) Tarptautinis projektas „Naujas inovatyvus ir saugus tarptautinis reaktorius IRIS“;
(2010 – 2011) LMT finansuojamas Nacionalinės mokslo programos „Ateitie energetika“ projektas „Energetinio saugumo analizės ir integruoto saugumo lygio vertinimo metodikos sukūrimas ir tyrimas“ (ATE-08/2010).

 

KITA PATIRTIS, ATSKLEIDŽIANTI TURIMAS KOMPETENCIJAS
Svarbiausių (Lietuvos Respublikos Prezidento, Seimo, Vyriausybės) teisės aktų projektų, išvadų ir atsiliepimų dėl teisės aktų projektų ir pan. rengimas
Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ rengimo grupės narys, 2010;
Nacionalinės mokslo programos „Ateities energetika“ vykdymo grupės narys, 2011;
Lietuvos matematikų draugijos XLIX konferencijos organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas, 2008.
7th European Dependable Computing Conference EDCC-7 organizacinio komiteto pirmininko pavaduotojas, Kaunas, 2008.

Vadovavimas tarptautinio ar tarpvalstybinio periodinio arba tęstinio mokslo leidinio redakcinei kolegijai, buvimas tokio leidinio vyriausiuoju redaktoriumi ar redakcinės kolegijos nariu
Žurnalų „Energetika“, „Journal of Civil Engineering and Management“ bei „Matematika ir matematinis modeliavimas“ redakcinės kolegijos narys

Vadovavimas disertacijos gynimo tarybai, buvimas disertacijos gynimo tarybos nariu, disertacijos oponentu

Daktaro disertacijų oponentas
1.   T.Deveikis „Vėjo energetikos įtakos elektros energetikos sistemų režimams tyrimas“, KTU, 2010-12-21.
O.Lukoševičienė „Silpnėjančios konstrukcijos tikimybinio patikimumo ir techninio ištekliaus prognozavimas“, KTU, 2010-12-17.
V.Radziukyninas “Galios balanso ir dažnio nuokrypių įtaka elektros energetikos sistemos darbui ir jų valdymas”, KTU, 2006-12-19.

Daktaro disertacijų gynimo tarybos narys
1.   P.Marčiulionis „Vainikinio išlydžio elektrinio lauko ir elektrinio vėjo tyrimas“, KTU, 2010-12-16.
P.Norkevičius „Vėjo mikroelektrinės elektros energijos keitimo ir kaupimo procesų tyrimas“, KTU, 2010-12-16.
V.Šiožinys „Gedimų uždarame elektros tinkle greitojo atpažinimo modelis“, KTU, 2010-11-11.
A.Colli „Metodologija skirtingų energijos sistemų lyginimui“ („A Methodology to Allow Comparison among Different Energy Systems“), Delft technikos universitetas, Olandija, 2009-05-06.
G.Stankūnas „Eksperimentiniai branduolinio dalijimosi tyrimai: nuo dalijimosi produktų susidarymo, jų išsiskyrimo iki vėluojančių neutronų emisijos (Fizika, P220 Branduolinė fizika)“, VDU, 2009-12-22.
A.Žvironienė „Telekomunikacijų tinklais perduodamų srautų tyrimas automatų sąsukos metodu“ (Elektros ir elektronikos inžinerija), KTU, 2008-10-7.
B.Linkevičiūtė „Elektros energetikos įrenginių kokybės ir patikimumo tyrimas kombunuotais dirbtinių neuronų tinklų ir neaiškių aibių modeliais“ (Energetika ir termoinžinerija), KTU, 2008-02-29.
A.Šablinskas „Reaktyviosios galios planavimas ir valdymas elektros rinkos sąlygomis“ (Energetika ir termoinžinerija), KTU, 2008-02-29.
E.Babilas „Vandenilio pasiskirstymo atominių elektrinių apsauginiuose kiautuose analizė“ (Energetika ir termoinžinerija), KTU, 2008-02-08.
E.Jotautienė „Aplinkos akustinės taršos tyrimai ir jos valdymo galimybės“ (Aplinkos inžinerija ir kraštotvarka), LŽŪU, 2008-09-24.
M.Vaišnoras „Hidraulinio smūgio analizė naudojant RELAP5 sisteminį programų paketą“, KTU, 2007-05-29.
A.Stankevičius „Hidrodinaminių veiksnių įtakos atkuriamoms oro tūrio ir srauto vertėms tyrimas“, KTU, 2007-02-28.
T.Žumbakis „Vaizdo glodumo įverčiai fraktalinėse vaizdų kodavimo procedūrose: teoriniai ir praktiniai aspektai“, KTU, 2007-05-11.
A.Tonkūnas „Reaktoriaus valdymo ir apsaugos sistemos bei jos aušinimo kontūro prarandant vandenį modeliavimas”, KTU, 2006-12-19.

Vadovavimas doktorantams
1. I.Žutautaitė-Šeputienė „Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu“, VDU, apginta 2010-06-21.
2. V.Matuzas „Tikimybinis energetikos įrenginių senėjimo vertinimas ir kontrolė“, VDU, apginta 2008-06-19.
3. M.Liaukonis “Sistemų patikimumo matematinių modelių neapibrėžtumo įvertinimasi“, VDU, apginta 2002-12-20.
4. V.Kopustinskas ”Dinaminių techninių sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas”, VDU, apginta 2001-01-19.
Konsultantas
1. A.Rutkienė „Edukologinio eksperimento tinkamumo ir patikimumo planavimas, VDU, 2008-06-30.
2. J.Simaitytė “Potvynio nuotėkio reguliavimas remiantis rizikos vertinimu, KTU, 2008-02-04.
Vadovavimas podoktorantūros stažuotėms
Mokslininkės stažuotojos Sigitos Pečiulytės stažuotės „Trikdžių sklaidos analizė tinklinėse sistemose“ vadovas (2007-2009), LVMSF.

 

APDOVANOJIMAI
2005 m. Lietuvos nacionalinė mokslo premija už darbų ciklą „Deterministiniai ir tikimybiniai tyrimai, inžineriniai sprendimai ir jų įgyvendinimas gerinant Ignalinos AE saugą ir patikimumą (1994–2004 m.)“. Įteikta autorių kolektyvui.
2010 m. „Zigmo Žemaičio“ medalis. Medaliu apdovanojami asmenys, nusipelnę Lietuvos švietimui, mokslui, dvasinei nacionalinei kultūrai.

 

KITA
Lietuvos mokslų akademijos tikrasis narys (nuo 2011 m.), Lietuvos mokslų akademijos narys ekspertas (iki 2011 m.), 6BP ekspertas, 7BP ekspertas, Lietuvos mokslo tarybos ekspertas (2003-2007), Lietuvos mokslo premijų komisijos narys, Lietuvos universitetų rektorių konferencijos Mokslo komiteto narys, Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo ekspertas (iki 2009), Matematikos ir informatikos instituto tarybos narys (iki 2010), VDU Tarybos narys, VDU Senato narys, Ignalinos AE saugos komiteto pirmininkas, Lietuvos energetikos instituto tarybos narys, Lietuvos matematikų draugijos bei Lietuvos statistikų sąjungos narys.

 

PUBLIKACIJOS