Menu

.R_Kacinskaite_CV

Roma Kačinskaitė

Gimimo data: 1971-06-30
Mokslo laipsnis: Fizinių mokslų (matematika, 01P) daktaras
Pedagoginis vardas: Fizinių mokslų profesorius
El. paštas: roma.kacinskaite@vdu.lt

 

IŠSILAVINIMAS / PROFESINĖ KVALIFIKACIJA / MOKSLO LAIPSNIS / PEDAGOGINIAI VARDAI
2013 Fizinių mokslų pedagoginis vardas; Šiaulių universitetas
2004 Fizinių mokslų docento pedagoginis vardas; Šiaulių universitetas
2002-05-14 Apginta Fizinių mokslų (matematikos) daktaro disertacija;  Vilniaus Universitetas
1999-2002 Doktorantūros studijos Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedroje (sritis – analizinė ir tikimybinė skaičių teorija)
1995-06-30 Apgintas Socialinių mokslų (matematikos edukologijos) magistro darbas; Šiaulių pedagoginis institutas
1994-09-01­­—1995-06-30 Magistrantūros studijos Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos katedroje (sritis – matematikos mokymas)
1994-06-30 Apgintas Matematikos ir informatikos diplomas; Šiaulių pedagoginis institutas (sritis – išsigimusios antros eilės diferencialinės lygtys)
1989-1994 Diplominės studijos Šiaulių pedagoginio instituto Matematikos katedroje (sritis – matematikos ir informatikos mokymas)

 

DARBO PATIRTIS
2013–dabar Vytauto Didžiojo universiteto Matematikos ir statistikos katedros profesorė
2011–dabar Šiaulių universiteto Informatikos ir matematikos katedros profesorė; Senato narė, Plėtros ir finansų komisijos pirmininkė (2014–2016)
2011–2014 Šiaulių valstybinės kolegijos Elektros inžinerijos katedros profesorė; Akademinės tarybos narė (2009–2014)
2002–2011 Šiaulių universiteto Matematikos katedros docentė
2004–2011 Šiaulių kolegijos Informatikos inžinerijos katedros docentė
2000–2001 Lietuvos teisės akademijos Teisinės informatikos katedros lektorė
1999–2002 Vilniaus universiteto Tikimybių teorijos ir skaičių teorijos katedros doktorantė
1995–1999 Šiaulių universiteto Matematikos ir informatikos (nuo 1997 Informatikos) katedros asistentė
1994–1998 Šiaulių S. Daukanto pagrindinės mokyklos matematikos ir informatikos mokytoja

 

MOKSLINIAI INTERESAI

 • analizinė ir tikimybinė skaičių teorija, dzeta funkcijų ir universalumo tyrimai;
 • lyčių lygybės politika fiziniuose ir gamtos moksluose.

 

STAŽUOTĖS / MOKSLINIAI VIZITAI
2016-05-05–2016-05-13 Julius Maximialns universitetas (Viurcburgas, Vokietija); tema – Tam tikrų dzeta funkcijų universalumas
2013-04-30–05-27 Julius Maximialns universitetas (Viurcburgas, Vokietija); tema – Dzeta ir L funkcijų tyrimai
2011-10-20–11-02 Nagojos universitetas (Nagoja, Japonija); tema – Tam tikri dzeta funkcijų diskretaus universalumo atvejai
2009-05 Julius Maximialns universitetas (Viurcburgas, Vokietija); tema – Ribinės teoremos ir universalumas tam tikroms Dirichlė eilutėms
2007-05 Eőtvős Loránd universitetas (Budapeštas, Vengrija); tema – Analiziniai ir tikimybiniai Dirichlė eilutėmis išreiškiamų dzeta funkcijų reikšmių pasiskirstymo tyrimai
2003-04-01–05-31 Vengrijos mokslų akademijos Alfréd Rényi matematikos institutas (Budapeštas, Vengrija); tema – Matsumoto dzeta funkcijos reikšmių pasiskirstymo tyrimas

 

ORGANIZACINĖ / VADYBINĖ VEIKLA

 • Vykdomoji redaktorė; žurnalas “Šiauliai Mathematical Seminar” (ISSN 1822-511X (print), 2335-8688 (online)).; nuo 1999
 • Šiaulių universiteto Informatikos ir matematikos katedros mokslinio seminaro vadovė; nuo 2002
 • Šiaulių universiteto Matematikos magistro studijų programos komiteto pirmininkė
 • Nacionalinių ir tarptautinių projektų teikimas, projektų koordinavimas
 • Tarptautinių ir respublikinių mokslinių konferencijų mokslinių ir organizacinių komitetų narė

 

NARYSTĖ ASOCIACIJOSE, DRAUGIJOSE, REDKOLEGIJOSE

 • Tarptautinės asociacijos „Moterys skaičių teorijoje“ (“Women in Number Theory”; WiNT) narė
 • Lietuvos matematikų draugijos narė
 • Amerikos matematikos draugijos narė
 • Lietuvos mokslininkų sąjungos („Salduvės“ skyriaus) narė
 • Žurnalo “Profesinės studijos: teorija ir praktika” (ISSN 1822-3648) redkolegijos narė

 

DALYVAVIMAS DAKTARO DISERTACIJŲ GYNIMO KOMITETUOSE / OPONAVIMAS
A.Zinevičius. Daktaro disetacija „Kreivės virš skaičių kūnų ir jų sveikųjų skaičių žiedų“ (Vilniaus universitetas, 2013-10-25).  Matematikos mokslų krypties tarybos narė.
P. Šarka. Daktaro disertacija „Retų aibių aritmetinės savybės“ (Vilniaus universitetas, 2013-10-04). Oponentė.
T. Bakšajeva. Daktaro disertacija „Asimptotiniai pasiskirstymai Evenso formulės atžvilgiu“ (Vilniaus universitetas, 2013-03-22). Matematikos mokslų krypties tarybos narė.
S. Račkauskienė. Daktaro disertacija „Dzeta funkcijų su periodiniais koeficientais jungtinis universalumas“ (Vilniaus universitetas, 2012-12-12). Matematikos mokslų krypties tarybos narė.
J. Kalpokas. Daktaro disertacija „Riemann‘o dzeta funkcijos ir Dirichlet L-funkcijų diskretieji momentai“ (Vilniaus universitetas, 2012-11-15). Matematikos mokslų krypties tarybos narė.
J. Jankauskas. Daktaro disertacija „Polinomų aukščiai“ (Vilniaus universitetas, 2012-10-05). Matematikos mokslo krypties tarybos narė.
A.Kolupayeva. Daktaro disertacija „Normuotų parabolinių formų L funkcijų sąsūkų reikšmių pasiskirstymas“ (Vilniaus universitetas, 2011-09-22). Matematikos mokslo krypties tarybos narė.
R. Macaitienė. Daktaro disertacija „Diskrečios ribinės teoremos bendrosioms Dirichlė eilutėms“ gynimo (Vilniaus universitetas, 2006-09-05). Matematikos mokslų krypties tarybos narė.

 

EKSPERTINĖ VEIKLA (RECENZAVIMAS, REFERAVIMAS IR PAN.)
Duomenų bazė MathSciNet (Mathematical Reviews). Referentė; nuo 2005.
Duomenų bazė ZentralblattMATH.  Referentė; nuo 2006.
Lietuvos mokslo ir studijų fondas. Ekspertė; 2008–2009.
Studijų kokybės vertinimo centras. Ekspertė; nuo 2012.
Lietuvos Mokslų Akademija. Ekspertė; nuo 2015.
Straipsnių žurnalų, esančių Clarivate Analytics Web of Science (anksčiau  Thomson Reuters) duomenų bazėje recenzavimas; nuo 2004.
P. Alekna. Begalinio indekso kraštinis Rymano uždavinys. Specialus kursas. ISBN 9986-38-509-1. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2004. Recenzentė.
D. Stasiūnienė, N. Šedžiuvienė. Matematika. Mokomoji knyga kolegijų studentams. ISBN 9955-643-09-09. Šiaulių kolegijos Leidybos centras, 2005.  Recenzentė.
V. Tamašauskas, A. Venclovienė. 100 mathematical problems and solutions. Training supplement for forms 9–11 students. ISBN 9986-38-607-1. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2005.  Recenzentė.
P. Alekna. Kompleksinio kintamojo funkcijų teorijos uždavinynas. ISBN 9986-38-654-3. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2006.  Recenzentė.
A. Laurutis, D. Šiaučiūnas. Diferencialinis ir integralinis skaičiavimas. Paskaitų konspektas. ISBN 978-9986-38-939-2. VšĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2008.  Recenzentė.
A. Rimkevičienė. Matematikos uždavinynas: mokomoji priemonė. ISBN 978-9955-643-89-0. Šiaulių kolegijos Leidybos centras, 2009.  Recenzentė.
A. Rimkevičienė. Matematikos uždavinynas: metodinė priemonė. ISBN 978-6094-150-93-7. Šiaulių valstybinės kolegijos Leidybos centras, 2015. Recenzentė.

 

DALYVAVIMAS PROJEKTUOSE
2003 Projektas “Mathematics in Information Society”, vykdytas Vengrijos Mokslų Akademijos Alfréd Rényi matematikos instituto (Vengrijos Mokslų Akademijos programos “Confirming the International Role of Community Research” dalis). Dalyvė.
2005 Mokslininkų grupių projektas „Analiziniai ir skaičiuojamieji skaičių teorijos aspektai“ (vykdytas 2005-04-11–2005-12-10, remtas Lietuvos mokslo ir studijų fondo; paraiška No. T-05259, sutartis No. T-27/05). Grupės vadovė, vadybininkė.
2010–2012 “Systematic development of lecturers’ competence for the purpose of educational innovation of studies (EDUKOM)”, No. VP1-2.2-ŠMM-07-K-01-088. Dalyvė.
2011–2015 EK 7BP projektas INTEGER: INstitutional Transformation for Effecting Gender Equality in Research. Institucinio įgyvendinimo komandos narė, tyrėja.
2012–2014 “Studijas reguliuojančių aprašų sistemos vystymas (SKAR-2)”, No. VP1-2.2-MES-01-V-01-002, vykdytas 2007-2013. Žmogiškųjų išteklių vystymo prioritetas 2 “Mokymasis visą gyvenimą” VP1-2.2-MES-01-V “Studijas reguliuojančių aprašų rengimas arba atnaujinimas pagal naujus kokybės reikalavimus”; įgyvendintas Studijų kokybės vertinimo centro. Tyrėja, ekspertė.

 

DĖSTOMI DALYKAI

 • Funkcinė analizė
 • Mato ir integralo teorija
 • Skaičių teorija (lietuvių ir anglų kalba)
 • Kompleksinio kintamojo funkcijų teorija
 • Matematinė analizė (lietuvių ir anglų kalba)
 • Matematika (lietuvių ir anglų kalba)
 • Vadovavimas bakalauro ir magistro darbams

 

PADĖKOS IR APDOVANOJIMAI
2015 m. Šiaulių universitetas. Šiaulių universiteto mokslo premija mokslininkų grupei prof. dr. habil. A. Laurinčikui, prof. dr. R. Macaitienei, prof. dr. R. Kačinskaitei, prof. dr. D. Šiaučiūnui, doc. dr. V. Garbaliauskienei, E.Buivydui už indėlį prisidedant prie tvaraus šalies ir regiono vystymosi bei Šiaulių universiteto mokslo ir meno plėtotės.
2007 m. Švietimo mainų paramos fondas. Už aktyvų dalyvavimą Erasmus programoje ir indėlį plėtojant Lietuvos aukštojo mokslo tarptautiškumą.
2003 m. Vilniaus universitetas. Pagyrimo raštas ir medalis už anksčiau laiko ir sėkmingai baigtas doktorantūros studijas bei apgintą daktaro disertaciją.
2003 m. Lietuvos mokslų akademija. Pagyrimo raštas už 2002 m. Jaunųjų mokslininkų darbų konkursui pateiktą darbų ciklą „Matsumoto dzeta funkcija. Diskrečios ribinės teoremos“.

 

PUBLIKACIJOS