Menu

.Publikacijos_AM

Doc. Dr. Artūras Mickus
PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto
pagrindinių leidinių sąrašą

1. A. Mickus, A.Galdikas, L.Pranevičius, S.Tamulevičius, The Dependences of Oxygen Adsorption in Ag-Si interface during IBAD on Target Temperature, Vacuum 47(1) (1996) 57-60.

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse

1. A. Mickus, A. Vidžiūnas, „Informacinių komunikacinių technologijų ir nuotolinių studijų metodų diegimo tradicinėse studijose tikslai ir būdai“ // Acta Paedagogica Vilnensia, t. 23, p. 21 – 28. 2009 (EBSCO sąrašas, MLA International Bibliography, CEEOL).
2. A. Mickus, A. Vidžiūnas, „Stojančiųjų informacinių komunikacinių technologijų įgūdžių tyrimas“ // Pedagogika, t. 95, p. 134 – 138. 2009 (EBSCO sąrašas, Index Copernicus, DOAJ, SCOPUS, MLA International Bibliography, CEEOL).
3. Artūras Mickus, Antanas Vidžiūnas, „Stojančiųjų į universitetą kompetencijos informacinių komunikacinių technologijų srityje tyrimas“// Informacijos mokslai, t. 50, p.64 – 68. 2009. (tarptautinė LISA duomenų bazė, CEEOL).
4. Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus „Informatikos specialybių studijų motyvacijos skatinimo poreikiai ir priemonės“ // Informacijos mokslai, t. 50, p.81 – 86. 2009. (tarptautinė LISA duomenų bazė, CEEOL).
5. A. Mickus, A. Vidžiūnas, „Tools and tasks for development of ICT competence in management studies“ // Informacijos mokslai, t. 42-43, p.50 – 55. 2007. (tarptautinė LISA duomenų bazė, CEEOL).
6. A. Vidžiūnas, A. Mickus, „Integruoto programavimo koncepcijų mokymo C++ kalba principai“ // Informacijos mokslai, t. 42-43, p.195 – 200. 2007. (tarptautinė LISA duomenų bazė, CEEOL)
7. A.Targamadzė, D.Rutkauskienė, A.Mickus, A.Vidžiūnas, V.Žvinienė, G.Cibulskis. „Solving Organizational and Financial Problems of Distance Education in LieDM Network“. // Information technology and control, Kaunas, Technologija, 2004, No. 4(33), 7 – 11 psl. ISSN 1392-124X. (INSPEC).
8. A.Galdikas, A.Mickus, L.Pranevičius, S.Tamulevičius, “Ion beam activated processes in silicon during simultaneous deposition of silver atoms and ion beam irradiation ”, // Medžiagotyra, 2(5) 22 (1997). (INSPEC)
9. A. Mickus, Jonų pluošto sužadinta kietakūnė silicio epitaksija vienalaikės sidabro vakuuminės kondensacijos ant amorfinio silicio metu // Elektronika ir elektrotechnika. – Kaunas: Technologija, 1997. – Nr.2(11). – P.69-72. (INSPEC).

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. R. Asauskas, A. Mickus, V. Kaminskas, A. Vidžiūnas, „Knowledge Transfer in the Field of Municipal Solid Waste (MSW) Utilization Technologies: Analysis“ // International conference „The role of Science and Technology Parks in supporting the entrepreneurial community” (Baltic Dynamics 2012), 15 – 17 September, 2012, Vilnius.

2. A. Mickus, V. Kaminskas, „RD and Innovation Policy in Lithuania“ // DIT 4th Strategic Forum (WAITRO), 11-14 October 2010, Dubai, UAE, p.59-65, 2010.

3. E. Butrimė, D. Vitkutė-Adžgauskienė, A. Mickus, A. Vidžiūnas, “Efficiency of Blended Learning Environments – Bridging the Gap” // 2010 international conference on education and management technology (ICEMT 2010), 2-4 November, 2010, Cairo, Egypt : proceedings. New York, USA : IEEE Press, p. 223-227, 2010.

4. Artūras Mickus, Antanas Vidžiūnas, „Nuotolinių studijų metodų panaudojimas didinant kompiuterizuotos nuosekliųjų studijų aplinkos efektyvumą“ // International Conference proceedings „INNOVATION AND CREATIVITY IN E-LEARNING“ (ISBN 978-9955-25-736-3), p. 1-5. 2009.
5. Doc. S. Preidys, E. Grigūnas, R. Greivienė, H. Balandis, Vilniaus kolegija, dr. A.Mickus, doc. A. Vidžiūnas, VDU, “Stojančiųjų IKT žinių kitimo tendencijos” //Informacinės technologijos 2007: teorija, praktika, inovacijos, p. 116 – 122.
6. A. Mickus, A. Vidžiūnas, “Vadybos specialybių studentų IKT kompetencijos ugdymo raida ir priemonės”, //Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2007: E-studijų patirtis, aktualijos ir perspektyvos, p. 52 – 56.
7. A. Mickus, A. Vidžiūnas, V. Žvinienė, „The Methods, Aims and Problems of ICT and E-learning development in Lithuania Universities“ // EDEN 2006, p.761-765, Vienna, Austria.
8. Доцент, др. Антанас Виджюнас, др. Артурас Мицкус, Аспирант Вида Жвинене, “Проблемы интенсивного внедрения е-обучения в университетах Литвы “ // Отечественные традиции гуманитарного знания: история и современность – 2006 , Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, стр. 135 – 137.
9. Аспирант В.Жвинене, аспирант А.Руткене, др. А.Мицкус, доцент А. Виджюнас, “Роль ИКТ в высшем образование“ // Отечественные традиции гуманитарного знания: история и современность – 2006 , Санкт-Петербургский государственный инженерно-экономический университет, стр. 132 – 134.
10. A. Mickus, A. Vidžiūnas, V. Žvinienė, „E-learning and Implemetation of Information Communication Technologies in Lithuanian Vocational Training System“ // EDEN 2005, p.377-382, Helsinki, Finland.
11. A. Mickus, A. Vidžiūnas, V. Žvinienė, „Implemetation of E-learning in Lithuanian Vocational Training System“ // Virtual University VU05, p. 138 -142, Bratislava, Slovakia.
12. Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus. „Informacinių technologijų diegimo mokyme ekonominiai aspektai“ // Informacinės technologijos 2005. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2005, 46 -50 psl.
13. D.Rutkauskienė, A.Targamadzė, Artūras Mickus, V.Rutkauskas. „Nuotolinių studijų vaidmuo dinaminės žinių visuomenės kūrime“ // Informacinės technologijos 2005. Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2005, 190 -196 psl.
14. Romualdas Pusvaškis, Jeronimas Mikiparavičius, Antanas Vidžiūnas, Artūras Mickus, Vytautas Barzdaitis. „Informacinių technologijų diegimas Lietuvos profesinio rengimo sistemoje“ // Švietimo reforma ir mokytojų rengimas: aktualijos ir perspektyvos. X tarptautinė mokslinė konferencija 2004 m., Vilnius, VPU Leidykla, 2004, 160-164 psl.
15. A.Targamadzė, D.Rutkauskienė, A.Mickus, A.Vidžiūnas, V.Žvinienė, G.Cibulskis. „ Nuotoliniio mokymo organizavimo ir finansavimo problemų sprendimas LIEDM tinkle“ // Nuotolinių studijų plėtra Europos edukacinių dimensijų kontekste. Mokslinės konferencijos straipsnių rinkinys, Šiauliai, 2004, p.175 – 185.
16. V. Barzdaitis, A. Mickus, A. Vidžiūnas. „Kompiuterinių programavimo įgūdžių testavimo sistemų konstravimo principai“ // Informacinės technologijos 2004 : Konferencijos pranešimų medžiaga, Kaunas, Technologija, 2004, p. 21-24.
17. A. Vidžiūnas, A. Mickus, „Bazinių informatikos žinių formavimo principai“ // Informacinių technologijų taikymas švietimo sistemoje 2003, Konferencijos straipsnių rinkinys, Kaunas, 2003, p. 102 – 116.
18. A. Mickus, A. Vidziunas, T. Varkala, “IT Training Course for Small & Medium Business – Short Review of Leonardo da Vinci Programme SAMBITE Project”, // The Turkish ONLINE Journal of Distance Education – TOJDE, April 2002, ISSN 1302-6488, Vol.: 3 Number: 2.
19. A. Vidziunas, A. Mickus, „Teaching of Programming Subjects and New Programming Technologies“ // Advanced Information Technologies and Their Application in Study Process. International Conference Proceedings, 2002, p. 124-128.
20. R.Asauskas. A.Mickus, „Prediction of Soil and Groundwater Pollution by Oil Pollutants of Urban Area Using New Hybrid Mathematical Method“ // City Environment 2000, psl. 38-43.

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Paruošta el. mokymo knyga – Autorius A. Mickus. „Kompiuterių architektūros pagrindai“, 2008, 182 psl.
2. Paruošta mokymo metodinė medžiaga – Autoriai A. Vidžiūnas, A. Mickus, D, Vitkutė, “Kompiuterinių dokumentų tvarkymo ir Interneto panaudojimo pavyzdžiai”, Vytauto Didžiojo universitetas, 2001, 274 psl.

TAIKOMIEJI DARBAI

Laima Leščinskienė Artūras Mickus, Jeronimas Mikiparavičius, Romualdas Pusvaškis, Vytautas Petkūnas, Irena Rudėnienė, Rita Senkevičienė, Algirdas Urnavičius, Gintaras Vaskela, Antanas Vidžiūnas. „PROFESINIO MOKYMO INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ DIEGIMO STRATEGIJA“. PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 1722.