Menu

.Publikacijos_KS

Doc. dr. Kęstutis Šidlauskas 
PAGRINDINIŲ MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ
S Ą R A Š A S

MOKSLO STRAIPSNIAI
leidiniuose, įrašytuose į Mokslinės informacijos instituto (ISI) pagrindinių leidinių sąrašą

1. Krilavičius T., Vitkutė-Adžgauskienė D., Šidlauskas K.. Simulation of the Radiation Therapy System for Respiratory Movement Compensation. Proc. of the 7th International Conference Mechatronic Systems and Materials, MSM 2011. // Journal of Vibroengineering, JVE, Vol. 14, Issue 1, 2011, p. 99-104. ISSN 1392-8716. (ISI Web of Science).
2. Augutis J., Krikštolaitis R., Šidlauskas K., Martišauskas L., Matuzienė V. Modelling of energy supply disturbances in network systems // Reliability, Risk and Safety: Theory and applications – Briš, Guedes Soares & Martorell (eds.). London: CRC Press Taylor & Francis Group, 2010, p. 1035-1041. ISBN 978-0-415-55509-8.
3. Kaminskas V., Janickienė D., Šidlauskas K., Vitkutė D. Practical issues in the implementation of predictor-based self-tuning control systems // Informatica, vol. 4, No. 1-2, 1993, p. 3-20. ISSN 0868-4952.
4. Kaminskas V, Šidlauskas K., Tallat-Kelpša Č. Constrained self-tuning control of stochastic extremal systems // Informatica, vol. 2, No. 1, 1991, p. 33-52. ISSN 0868-4952.

MOKSLO STRAIPSNIAI
periodiniuose ir tęstiniuose mokslo leidiniuose, registruotuose kitose tarptautinėse mokslinės informacijos duomenų bazėse (nurodyti duomenų bazės pavadinimą)

1. Šidlauskas K., Vitkutė-Adžgauskienė D. Studijų pasiekimo elektroninio portfelio sprendimai socialinių tinklų aplinkoje. // Informacijos mokslai, 50 tomas. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2009, p.124-129. ISSN 1392-0561. (CEEOL).
2. Aleksandravičienė A., Danikauskas T., Butleris R., Šidlauskas K. Duomenų modelio automatizuoto sudarymo prototipo funkcionalumo tyrimas // Informacijos mokslai, 32 tomas. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p.118-127. ISSN 1392-0561. (CEEOL).
3. Paradauskas B., Stulpinas R., Šidlauskas K. Duomenų dinaminių priklausomybių taikymas modeliuojant verslo transakcijas // Informacijos mokslai, 32 tomas. Vilnius, Vilniaus universiteto leidykla, 2005, p.128-136. ISSN 1392-0561. (CEEOL).
4. Kaminskas V., Šidlauskas K., Tallat-Kelpša Č. Adaptive minimum variance control of extremal plants // Avtomatika i Telemekhanika, No. 9, 1987, p. 84-94 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). ISSN: 0005-1179. (MathSciNet).
5. Kaminskas V., Šidlauskas K. (1986). Stochastinių netiesinių objektų valdymas su minimalia dispersija // Statistinės valdymo problemos, 73 leid. Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, 1986, p. 102-120 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).
6. Kaminskas V., Šidlauskas K. Control of extremal dynamic systems by using optimal predictors // Lietuvos Mokslų akademijos darbai. B serija, t. 3(148). Vilnius, 1985, p. 91-101 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).
7. Šidlauskas K. Stochastinių ekstremalių objektų adaptyvus valdymas su identifikacija // Statistinės valdymo problemos, 70 leid. Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, 1985, p. 16-31 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).
8. Kaminskas V., Šidlauskas K. Ekstremalios dinaminės Vynerio-Hameršteino klasės sistemos valdymas // Statistinės valdymo problemos, 68 leid. Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, 1984, p. 9-18 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).
9. Kaminskas V., Šidlauskas K. Autoregresinės laiko eilutės savybių pasikeitimo nuoseklus aptikimas // Statistinės valdymo problemos, 65 leid. Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, 1984, p. 84-89 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).
10. Kaminskas V., Šidlauskas K. Vienmatės ekstremalios dinaminės Vynerio klasės sistemos valdymas // Statistinės valdymo problemos, 63 leid. Vilnius, Lietuvos Mokslų akademijos Matematikos ir kibernetikos institutas, 1984, p. 146-155 (rusų kalba, santrauka anglų kalba). (MathSciNet).

MOKSLO STRAIPSNIAI
kituose recenzuojamuose mokslo leidiniuose

1. Šidlauskas K. Omnitel in Lithuania – an example of a successful international partnership // Proceedings of the 6th International Forum on Technology Management. Amsterdam, 1996, p. 21-26.
2. Kaminskas V., Janickienė D., Šidlauskas K., Vitkutė D. Predictor-based self-tuning control systems with constraints // Proceedings of the 5th IFAC Symposium on Adaptive Systems in Control and Signal Processing. Budapest, 1995, p. 101-115.
3. Kaminskas V., Šidlauskas K., Tallat-Kelpša Č. Self-tuning minimum-variance control of nonlinear Wiener-Hammerstein-type systems // Preprints of the 8th IFAC/IFORS Symposium on Identification and System Parameter Estimation, vol. 1. Beijing, 1988, p. 384-389.
4. Kaminskas V., Tallat-Kelpša Č., Šidlauskas K. Self-tuning control of stochastic extremal plants // Proceedings of the 2nd IFAC Symposium on Stochastic Control, vol. 2. Oxford-NY-Toronto, Pergamon Press, 1986, p. 37-42.
5. Kaminskas V., Šidlauskas K. Sequential detection of a change in the properties of an autoregressive time series // Detection of Changes in Random Processes. New York, Optimization Software, Inc., 1986, p. 74-79.
6. Kaminskas V., Šidlauskas K. ir kt. Laiko eilučių glodinimas (reg. Nr. 50860000806) // Algoritmy i programmy, Nr. 4, 1987, p. 10 (rusų kalba).
7. Kaminskas V., Šidlauskas K. Atsitiktinio proceso adaptyvaus autoregresijos modelio sukūrimas (reg. Nr. P008181) // Algoritmy i programmy, Nr. 3 (66), 1985, p. 32 (rusų kalba).
8. Kaminskas V., Šidlauskas K. ir kt. Kvazistacionaraus proceso adaptyvaus autoregresijos modelio sudarymas (reg. Nr. P007323) // Algoritmy i programmy, Nr. 4 (61), 1984, p. 63 (rusų kalba).

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. Mašonis A., Šidlauskas K., Motiejūnas K., Kvedaras A. GSM tinklų aprėpties ir kokybės tyrimai // 9-osios tarptautinės konferencijos „Elektronika‘2005“ medžiaga. Kaunas, Technologija, 2005. http://internet.ktu.lt/en/index3.html .
2. Paradauskas B., Šidlauskas K. Duomenų sambūvio priklausomybės ir duomenų struktūrų informacijos išsaugojimo kriterijus // Informacinės technologijos verslui-2004: konferencijos pranešimų medžiaga. Vilniaus universitetas, Kauno humanitarinis fakultetas. Kaunas, Technologija, 2004, p. 164–169. ISBN 9955-09-649-7.
3. Jasiukevičius A., Paradauskas B., Šidlauskas K. Jungimo priklausomybių formalus apibrėžimas ir jų semantika // Informacinės technologijos’2002: Konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas, Technologija, 2002, p. 19-22. ISBN 9955-09-119-3.
4. Jasiukevičius A., Paradauskas B., Šidlauskas K. Duomenų bazių struktūrinių komponentų dekompozicijos įvertinimas naudojant informacijos išsaugojimo kriterijų // Informacinės technologijos’2002: Konferencijos pranešimų medžiaga. Kauno technologijos universitetas. Kaunas, Technologija, 2002, p. 23-26. ISBN 9955-09-119-3.
5. Paradauskas B., Jasiukevičius A., Šidlauskas K. Duomenų statinių ir dinaminių priklausomybių išvedimo taisyklės // Mokslinė konferencija „Informacinės technologijos 2001“. Kaunas, Kauno technologijos universitetas, 2001.
6. Šidlauskas K. Judriųjų telefono ryšių vystymosi tendencijos Lietuvoje, Europoje ir pasaulyje // Konferencijos „Lietuvos mokslas ir pramonė. Elektronika’97“ pranešimų medžiaga, 1 knyga. Kaunas, Kauno technologijos universitetas, 1997, p. 69-75.
7. Šidlauskas K., Vidžiūnas A., Vitkutė D. Telemokymas – ryšių tarp universitetų stiprinimo priemonė // Tarptautinės konferencijos „Mokymo reforma ir mokytojų mokymas“ medžiaga. Vilnius, Vilniaus pedagoginis universitetas, 1995, 2 p.
8. Bedalis Z., Šidlauskas K., Vitkutė D. Duomenų perdavimo tinklas SprintNet // Lietuvos kompiuterininkų sąjungos 7-sios kompiuterininkų konferencijos darbai., Vilnius, 1995, p. 28-32.
9. Šidlauskas K., Vidžiūnas A., Vitkutė D. Telemokymo technologijos diegimas VDU Informatikos fakultete // Lietuvos kompiuterininkų sąjungos 7-sios kompiuterininkų konferencijos darbai. Vilnius, 1995, p.178-181.
10. Kaminskas V., Vidžiūnas A., Vitkutė D., Šidlauskas K. Informatikos mokymo programa vidurinėms mokykloms ir koledžams // Antroji mokyklinės informatikos konferencija. Pranešimų medžiaga ir mokymo programos. Vilnius, Leidybos centras, 1992.
11. Kaminskas V., Tallat-Kelpša Č., Šidlauskas K. Degimo ir kondensacijos procesų energetiniame bloke adaptyvus valdymas // VIII visasąjunginės konferencijos „Eksperimento planavimas ir mokslinių tyrimų automatizavimas“ pranešimų tezės, 2,3 sekcija. Leningradas, 1986, p. 4 (rusų kalba).
12. Tallat-Kelpša Č., Šidlauskas K. Ekstremalių dinaminių objektų adaptyvus valdymas // Visasąjunginio jaunųjų mokslininkų ir specialistų seminaro „Informatika ir skaičiavimo technika“ pranešimų tezės. Maskva, 1986, p. 10-11 (rusų kalba).
13. K.Šidlauskas K. Ekstremalių dinaminių sistemų adaptyvus valdymas su minimalia apibendrinta dispersija // Respublikinės mokslinės-techninės konferencijos „Technologinių procesų tobulinimas, automatizavimas ir lanksčios automatizuotos gamybos vystymas“ medžiaga. Matematika ir matematinis modeliavimas. Vilnius, 1986, p. 51-52 (rusų kalba).
14. Kaminskas V., Šidlauskas K. Kvazistacionaraus proceso adaptyvaus autoregresijos modelio sudarymas // II Visasąjunginės konferencijos „Perspektyvūs eksperimentų planavimo ir analizės metodai, tiriant atsitiktinius laukus ir procesus“ pranešimų tezės. Maskva, 1985, p. 35-37, (rusų kalba).
15. Kaminskas V., Šidlauskas K. Ekstremalios dinaminės Vynerio-Hameršteino klasės sistemos adaptyvus valdymas // II Visasąjunginės konferencijos „Statistinių metodų diegimo AVS perspektyvos ir patirtis“ pranešimų tezės. Maskva, 1984, p. 68-69 (rusų kalba).
16. Kaminskas V., Šidlauskas K. Ekstremalios dinaminės Vynerio klasės sistemos adaptyvus valdymas // XII Visasąjunginio adaptyvių sistemų mokyklos-seminaro pranešimų tezės. Minskas, 1984, p. 49 (rusų kalba).
17. Boguslauskas V., Kaminskas V., Šidlauskas K. Atsitiktinių procesų identifikacijos metodų panaudojimas operatyviam gamybos reguliavimui // XXIV Pabaltijo, Baltarusijos ir Moldavijos mokslinės techninės konferencijos pranešimų tezės. Kaunas, Kauno politechnikos institutas, 1978, p. 48 (rusų kalba).

PARENGTOS METODINĖS PRIEMONĖS

1. Nuotolinėms studijoms parengtas įvadinis B grupės studijų dalykas „Informacinės visuomenės technologijos“, VDU DSC, 2009. http://vista.liedm.lt/webct/logon/105209074001 .

TAIKOMIEJI DARBAI

1. Šidlauskas K. Principles of all-hardware self-testing and -repairing fault-tolerance infrastructure for computer and communication systems and networks // Report for the use of Workgroup on Architecture of the Workpackage 2 of FP6 ReSIST NoE Project IST-4-026764-NOE, 2007, 45 p.