Menu

.Konkursas KTU, LSMU, VDU ir LEI mokslo projektų finansavimui

Skatindami aktyvesnį asociacijos „Santakos slėnis“ (toliau – Asociacija) mokslo ir studijų institucijų mokslininkų bendradarbiavimą ir jaunųjų tyrėjų kompetencijų ugdymą, Kauno technologijos universitetas (KTU), Lietuvos sveikatos mokslų universitetas (LSMU), Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos energetikos institutas (LEI) (toliau – Institucijos) skelbia kvietimą teikti paraiškas jungtinių KTU, LSMU, VDU, LEI mokslininkų grupių projektams finansuoti.

Paraiškų rengimo nuostatos

Paraiškos bendriems tyrimams Institucijų prioritetinėse mokslo kryptyse atlikti teikiamos iki 2018 m. vasario 26 d.

Projektų pradžia – 2018 m. kovo 20 d. Projektų pabaiga – gruodžio 31 d. Finansavimas skiriamas tik 2018 metams.

Paraiškas teikia tyrėjų, atstovaujančių ne mažiau kaip 2 Institucijas, grupės.

Pagrindiniai vykdytojai – mokslininkai gali būti tik vienos paraiškos vadovais ar vykdytojais.

Dėl to paties projekto finansavimo lygiagrečiai teikiamos paraiškos atitinkamoms projekto mokslo grupę sudarančių tyrėjų Institucijoms. Projekto pavadinimas ir paraiškų I-III dalys to paties projekto paraiškose turi sutapti.

IV-V dalyse pateikiama tik konkrečios Institucijos, kuriai teikiama paraiška, projekto dalies išlaidų sąmata ir išlaidas pagrindžiantys priedai.

Kiekviena Institucija finansuoja savo mokslininkų veiklas projekte, skirdama iki 10 000 Eur. Numatomų finansuoti projektų skaičius: KTU – 9, LSMU – 9, VDU – 2, LEI – 1.

Skiriamos lėšos gali būti naudojamos: darbo užmokesčiui, autoriniams darbams, paslaugoms, prekėms ir komandiruotėms, būtinam ilgalaikiam turtui įsigyti (išskyrus LSMU). Netiesioginėms išlaidoms lėšos neskiriamos, tačiau nėra atskaitymų universiteto netiesioginėms išlaidoms dengti.

Teikiant paraiškas būtina pasirašyti jungtinės veiklos sutartį. Rengiant sutartį reikia apibrėžti partnerių veiklas, pirminius intelektinės nuosavybės objektus, taip pat bendrosios dalinės partnerių intelektinės nuosavybės proporcijas.

Daugiau informacijos