EN

LT

 

Nemokamai studentams ir fakultetui

Free for students and faculty

Online Office programos: Word, Excel, PowerPoint, ...

Online versions of Office: Word, Excel and PowerPoint, ...

50GB biznio klasės pašto dėžutė ir kalendorius.

50GB business-class email inbox, calendar, and contacts.

1 TB talpos failų ir dalinimosi erdvė.

1TB file storage and sharing.

Pilnas Office paketas parsisiuntimui1.

Fully installed Office applications1.- Paslauga ir su ja gauti produktai skirti tik asmeniniam nekomerciniam naudojimui.

- Unless otherwise specified, the Office365, related products and services are for your personal and non-commercial use.

- Su Office 365 gausite Microsoft Live ID, kurį galėsite panaudoti kitų Microsoft paslaugų gavimui (Microsoft App Store, Xbox, ...).

- Along Office 365 you will get Microsoft Live ID, which can be used to get many other Microsoft services (Microsoft App Store, Xbox, ...).

- Gautas Microsoft Live ID susietas su universitetu. Todėl su šiuo ID galėsite pasinaudoti studentams taikomomis nuolaidomis ir kitais privalumais.

- Live ID is associated with university. So with this ID, you will be able to get student discounts and other advantages.

- Kiti privalumai: 99.9% veikimo garantija, paremta finansiniu įsipareigojimu, pasaulinio lygio duomenų apsauga.

- Other advantages: guaranteed 99.9% uptime, financially backed service level agreement, world-class data security.

- 1Pilnas Office paketas prieinamas priklausomai nuo galimo suteikti plano.

- 1Fully installed Office applications availability depends on a plan.

- Baigus studijas standartinis planas bus pakeistas į planą alumni studentams ir toliau galėsite naudotis Office365 pašto dėžute. Nemokamai teikiamų paslaugų ir resursų kiekis bei funkcionalumas gali keistis. Daugiau informacijos čia.

- After graduation existing Office365 plan will be changed to plan for alumni students, so you can continue using Office365. Available free services, resourses and functionality may change. More information here.

- Daugiau informacijos apie Office 365 for Education čia.

- More information about Office 365 for Education can be found here.