Menu

.Taisyklės

Naudojimosi VDU IF kompiuteriniais ištekliais bei LITNET tinklu taisyklės ir vartotojo įsipareigojimai

Kompiuteriniai ištekliai – tai VDU darbo ir kompiuterinių klasių kompiuteriai, serveriai, tinklo įranga, mobilūs įrenginiai (telefonai, planšetės ir t.t.. ), kompiuterinė valdymo įranga.

 • Dirbdamas su VDU kompiuterine įranga kaip vartotojas, jo išteklius naudosiu tik mokymuisi ir tiriamajam darbui. Žinau, kad bet kokia komercinė veikla čia negalima.
 • Programinė įranga gali turėti licencijas, draudžiančias ją kopijuoti ir vykdyti kitoje kompiuterinėje įrangoje. Nekopijuosiu ir nediegsiu nei vienos programos ar kitokio failo (išskyrus sukurtus laboratorinių darbų metu), negavęs leidimo iš sistemos administratoriaus, nors ir būtų techninė galimybė tai padaryti be jo žinios. Laikysiuos Autorinių teisių apsaugos įstatymo – netalpinsiu ir neplatinsiu kompiuterių programų ir kitų autorių produktų nesilaikant licencijose nustatytų reikalavimų ar kitaip pažeidžiant autorių teises.
 • Nelaikysiu ir neplatinsiu pornografinę, rasistinę, tautinę neapykantą ar smurtą propoguojančią medžiagą, akademinės organizacijos vardą diskredituojančią medžiagą, kitus asmenis, organizacijas ar valstybes įžeidžiančią informaciją. Nevykdysiu veiklos, draudžiamos Lietuvos Respublikos įstatymų, pažeidžiančios ratifikuotas tarptautines sutartis, kitus galiojančius teisės aktus.
 • Negadinsiu ir nepiktnaudžiausiu kompiuterine įranga. Bet koks sistemos, tinklo įrangos ar kompiuterio sugadinimas yra materialinė žala VDU ir gali būti baudžiama pagal įstatymus. Nesiimsiu jokių veiksmų, kurie gali pažeisti ar susilpninti LITNET ar kitų, per Internetą pasiekiamų, kompiuterinių sistemų saugumą ar sutrikdyti normalų darbą. Draudžiama atlikti bet kokio pobūdžio veiksmus, kurie gali sukelti incidentą kompiuteriuose ar kompiuterių tinkluose: atakos į kitas kompiuterines sistemas, neautorizuotas servisų naudojimas, konfidencialios informacijos atskleidimas ar pakeitimas, servisų darbo sutrikdymas, portų skenavimas, piktybinis didelio kiekio laiškų, virusų siuntimas ir kt.
 • Už bendrą tvarką kompiuterių klasėse savarankiško darbo metu atsakingas dekanate pasirašęs asmuo. Iškilus problemoms, kiti tuo metu dirbę vartotojai bus surandami pagal jų prisijungimo vardus bei laiką. Techninei bei programinei įrangai padarytą finansinę žalą atlygina visi žalos padarymo dieną kompiuterių klasėje dirbę studentai.
 • Dirbdamas kompiuterių klasėje ar skaitykloje kartu su kitais vartotojais, gerbsiu jų ramybę. Prieš naudodamasis savo atsineštais informacijos nešėjais (CD/DVD, USB ir kt.), visada patikrinsiu su antivirusinėmis programomis.
 • Dirbant su kompiuterių klasėje esančiais kompiuteriais, serverių ar kitais LITNET ištekliais ir pastebėjus techninės įrangos gedimą, programinės įrangos klaidingą veikimą, bandymą laužtis į kompiuterį, virusų poveikį, atsiradus galimybei iškart apie tai pranešiu laboratorinių darbų dėstytojui arba tinklo administratoriams.
 • Bendro naudojimo kompiuteryje (serveryje) nelaikysiu failų ir gautų bei išsiųstų laiškų ilgiau, nei tai yra būtina darbui/studijoms t.y. atlikti pavestus laboratorinius ar kitus darbus, o laiškų atveju – juos perskaityti, atsakyti ar persiųsti į savo kompiuterį, diską ar išorinį informacijos nešėją.
 • Už asmeninių failų saugumą bei jų atsarginių kopijų darymą atsakingi patys vartotojai. Periodiškai darysiuosi savo duomenų atsargines kopijas.
 • Prisijungimo slaptažodžiu naudosiuosi tik pats ir užtikrinsiu, kad jo nesužinotų kiti asmenys. Nesiimsiu jokių veiksmų, kurie man leistų naudotis kitiems vartotojams suteiktomis teisėmis. Naudosiu tik saugumo reikalavimus atitinkančius slaptažodžius ir juos periodiškai keisiu.
 • Prižadu laikytis Interneto etiketo taisyklių.
 • Žinau, kad, pažeidęs bent vieną iš šių nuostatų, galiu laikinai ar visam laikui prarasti teisę naudotis VDU kompiuteriniais ištekliais: kompiuterių klasėse esančiais kompiuteriais, serveriais, elektroniniu paštu, kompiuteriniu tinklu ir t.t.
 • Dėl ribotų sistemos slaptumo galimybių, administratorius negali duoti garantijų dėl vartotojo srityje esančių duomenų slaptumo ir konfidencialumo.

Sistemos administratorius turi teisę reikalauti vartotojo pasiaiškinimo, patikrinti bet kurią viešą ar vartotojo sritį ir ten atlikti pakeitimus (ištrinti laiškus ar failus), be atskiro įspėjimo panaikinti vartotojo prieigą prie kompiuterinių išteklių jei tai reikalinga normalaus sistemos darbo užtikrinimui, įvyko kompiuterinis incidentas ar nusižengta aukščiau išvardintiems vartotojo įsipareigojimams ir VDU sų naudojimo taisyklėms.

VDU kompiuteriniai ištekliai suteikiami tik VDU studentams, VDU darbuotojams, VDU alumni nariams. Laikinai kompiuteriniai ištekliai gali būti suteikiami VDU svečiams arba VDU renginių dalyviams. Baigus studijas VDU, pakeitus darbovietę į kitą nei priklausančią VDU, suteikti kompiuteriniai ištekliai automatiškai panaikinami be atskiro įspėjimo ne anksčiau kaip praėjus 1 savaitei nuo baigimo/darbo pakeitimo datos. Kompiuterinių išteklių panaikinimo data gali būti nukeliama ribotam laikui jei pateikiamas atskiras prašymas.