Ignalinos atominės elektrinės (IAE) regiono branduolinio edukacinio turizmo plėtojimo didaktinės technologijos (EDUATOM) Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0084/232

Mokslinis EDUATOM projektas skirtas sukurti edukacinio ir pažintinio turizmo plėtros didaktinius sprendimus Lietuvos muziejams, turizmo paslaugų plėtotojams, švietimo ir ugdymo institucijoms, kurios vykdo neformalųjį ir formalųjį ugdymą, kultūros ir mokslo komunikaciją.

Edukacinio turizmo principai, strategijos ir technologijos tiriamos ir konstruojamos EDUATOM projekte  remiantis Ignalinos atominės elektrinės regiono edukacinio branduolinio maršruto kūrimo pavyzdžiu. Siekiama sukurti mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktą – virtualų edukacinį maršrutą, kuris atitiktų branduolinio/ atominio turizmo, atominių muziejų, informacinių centrų ir edukacinių mokslo centrų plėtojimo tendencijas. Kuriant maršrutą taikomi inovatyvūs edukaciniai ir didaktiniai principai bei technologijos – suartinamas rengiamo branduolinio turizmo maršruto turinys su formaliojo ugdymo turiniu (fizikos, geografijos, istorijos dalykais), taikomi edukacinio turizmo ir pramoginės edukacijos (edutainment), medijų ir skaitmeninės pedagogikos (digital pedagogy) principai, bus pritaikyti  dalyvavimo, interaktyvumo, pramogos, personalizavimo ir diferencijavimo sprendimai. Maršrutas bus išbandytas su tikslinėmis grupėmis – moksleivių, skirtingų amžiaus grupių moksleivių, šeimų, suaugusiųjų ir senjorų, atskirai užsieniečių grupėmis (bendrai apie 300 tyrimo dalyvių).

Projekto EDUATOM metu bus sukurtas ir moksliškai pagrįstas mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktas – nuotolinio mokymosi Moodle kursas apie didaktinius edukacinio turizmo principus. Kursas  skirtas muziejų ir turizmo sektoriaus specialistams.

Projekto EDUATOM mokslininkai-tyrėjai rengia aukšto tarptautinio lygio mokslines publikacijas, išleistas Scopus ir Web of Science duomenų bazėse (bus parengta 14 straipsnių), 2 tarptautines monografijas, išleistas tarptautinį pripažinimą turinčiose leidyklose,  sintetinį mokslinį darbą  ir atlieka mokslinius tyrimus:

  • Atominio / branduolinio turizmo, industrinio paveldo objektų ir maršrutų edukacinio potencialo analizė (iki 2020 m. kovo mėn. atlikta daugiau nei 400 mokslinių šaltinių turinio analizė, kiekybinė sisteminė 1268 mokslinių šaltinių analizė, atliktas 20 virtualių maršrutų ir ekspozicijų, 20 muziejų tinklalapių tyrimas);
  • Lietuvos ir užsienio muziejų ekspozicijų, atominių elektrinių analizė, jų tinklalapių analizė (iki 2020 m. kovo parengta 19 ekspozicijų analizė, kuri integruota į mokslines publikacijas ir rengiamo virtualaus maršruto turinį bei Moodle nuotolinį kursą muziejų ir turizmo specialistams);
  • Kokybinis tyrimas (veiklos tyrimas ir etnografinis tyrimas) apie Visagino miesto ir IAE regiono identitetą, atskleidžiant socialinį ir kultūrinį kontekstą, branduolinio turizmo plėtojimo galimybes. Atliekant kokybinį tyrimą apie Visagino miesto ir IAE regiono identitetą atlikti daugiau nei 30 individualių ir grupinių interviu su ekspertais, Visagino bendruomenės nariais (Visagino savivaldybės atstovai, miesto administracija, turizmo plėtotojai, IAE vadovybė ir specialistai, gyventojais), miesto ir šalies menininkais, radiacinės fizikos ir medicinos mokslininkais, verslininkais, viešojo administravimo atstovais, t.t).
  • Kokybinė ir kiekybinė branduolinių diskursų 2017-2020 metais analizė (išanalizuoti 4 Lietuvos dienraščių portalų (LRT, Delfi, 15 min, Lrytas) virš 700 straipsnių apie IAE, Visaginą, atominę energetiką taikant kritinę diskurso analizę, kiekybinę socialinių tinklų analizę.
  • 10 meno projektų, susijusių su Visagino miestu ir gyvenimu, atominio miesto identitetu, kokybinė analizė;
  • Bendrojo ugdymo mokyklos ugdymo turinio, formaliojo ir neformaliojo ugdymo, turizmo ir ugdymo jungties analizė (analizuojamas geografijos, istorijos, fizikos ugdymo turinys (ugdymo programos ir mokymo(si) medžiaga), 16 geografijos ir 20 istorijos vadovėlių turinys) ir galimybės susieti su neformaliuoju ugdymu branduolinio ir industrinio turizmo objektuose, interviu su 10 geografijos mokytojais.
  • Interviu, focus grupės ir konsultacijos su 25 ekspertais ir specialistais (Lietuvos muziejų darbuotojais, edukatoriais, mokytojais, ekspozicijų kuratoriais, kt.) siekiant sukurti ir moksliškai išbandyti mokslinės eksperimentinės plėtros (MTEP) produktą – nuotolinio mokymosi Moodle kursą.

Tyrimo rezultatai pristatyti 22 parengtuose moksliniuose pranešimuose tarptautinėse mokslinėse konferencijose užsienyje ir Lietuvoje.

Projektą vykdo tyrėjai, kurie atlieka mokslinius tyrimus skirtingose disciplinose  – sociologija, edukologija, lingvistika, istorija ir politikos mokslai, branduolinė fizika, menotyra, turizmas, komunikacija, informacinės technologijos.

Projekto vadovė prof. dr. Natalija Mažeikienė vykdo tyrimus, susijusius su tarpkultūriniu ugdymu, ugdymo metodais ir technologijomis (probleminis mokymas, mokymasis tarnaujant bendruomenei, skaitmeninis pasakojimas), kultūriniu identitetu, posovietinių identitetų tyrimais.  

Prof. dr. I. Dabašinskienės analizuojamos temos apima daugiakalbystės fenomeną, kalbotyrą, pokalbio analizę.

Doc. dr. Linara Dovydaitytė savo tyrimuose orientuojasi į komunikacijų (muziejų) kultūrą, sovietinę ir postsovietinę atminties ir identiteto sampratos analizę

Doc. dr. Juditos Kasperiūnienės tyrimų laukas apima IT technologijų taikymą, virtualaus ugdymo turinio koncepcijos konstravimą.

Doc. dr. Andrei Stsiapanau – yra ekspertas, tiriantis atominės energetikos istoriją,  skirtingus technopolitinius režimus.

Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė tyrinėja ugdymo turinio konstravimo ir mokymosi metodų atitiktį, muziejų ir turizmo edukaciją.

Dr. Odetos  Norkutės analizuojamos mokslinės temos aprėpia edukacinių inovacijų taikymą.   

Doc. Dr. Eglė  Gerulaitienė vykdo tyrimus tarpkultūrinės kompetencijos ugdymo, edukacinių inovacijų srityje

Dr. Vida Montvydaitė tyrinėja migracijos politiką, tautinių mažumų teises, pasaulio diasporų raidos istorinius elementus, paveldo išsaugojimo būtinumą, tautinio tapatumo kūrimo problematiką.

Prof. dr. Sauliaus Mickevičiaus  mokslinė veikla siejama su kvantinių reiškinių modelių kūrimu, fizikos, chemijos ir biologijos  eksperimentų plėtojimu.

Prof. dr.  Kristina  Juraitė vykdo tyrimus susijusius su viešąja komunikacija.

Ugdymo ekspertė dokt. Genovaitė Kynė yra daugelio geografijos vadovėlių Lietuvoje autorė, geografijos ir ekonomikos mokytoja, švietimo veiklos vadovė.

Prof. dr. Lina Kaminskienė tiria švietimo ir ugdymo inovacijas, yra modernių ugdymo technologijos ekspertė, analizuoja formaliojo, neformaliojo ir savaiminio ugdymo sąsajas.

Ina Žurkuvienė  yra komunikacijos ekspertė, turi patirties plėtojant ir tiriant strateginę ir integruotą komunikaciją.