Menu

.Priėmimo sąlygos

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas organizuojamas dviem etapais:

  • Bendrasis priėmimas (2 etapai) Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas aukštųjų mokyklų programas, studijų formas ir vietas.
  • Papildomas priėmimas Jei po bendrojo priėmimo į nuolatinių ir vientisinių studijų programas universitete lieka laisvų vietų, vyksta papildomas priėmimas.

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

2018 metų priėmimo į aukštąsias mokyklas metu universitetas pristato naujovę: dalinai priėmimą vykdys į studijų programų grupes, kuomet studentai pirmuosius metus mokosi bendrų dalykų ir tik paskui pasirenka konkrečią specializaciją. Harvardo ir kitų universitetų modeliu grįsta studijų koncepcija artes liberales (liet. laisvųjų menų) pirmenybę teikia ne siauroms ir specializuotoms studijoms, o plačiam, bendrauniversitetiniam išsilavinimui. VDU, būdamas artes liberales studijų lyderiu Lietuvoje ir suvokdamas, jog dabartinei darbo rinkai reikalingi visapusį išsilavinimą turintys savo sričių specialistai, šiemet pristato pirmąsias tris studijų programų grupes:

  • Informatikos studijų programų grupė (Informatikos sistemos, Neurotechnologijos, Multimedijos ir interneto technologijos);
  • Sociologijos studijų programų grupė (Sociologija ir antropologija, Socialinė politika);
  • Tarptautinės politikos studijų programų grupė (Tarptautinės politikos ir vystymo studijos, Pasaulio politika ir ekonomika).

Konkreti programa iš studijų grupės pasirenkama po pirmųjų studijų metų. Šio studijų vykdymo privalumas – pirmaisiais metais studentai susipažįsta su vienos grupės skirtingomis studijų programomis, suteikiamas visapusis išsilavinimas šiose srityse bei vieneri metai apsisprendimui, kurioje konkrečioje studijų programoje norima toliau gilinti žinias.

Pastaba: 2018 metais stojantieji bendrojo priėmimo metu turi galimybę stoti į grupę, prašyme pažymėdami konkrečią studijų programą, kurią jie planuoja studijuoti po pirmųjų studijų metų (pvz. Informatikos studijų programų grupė, Neurotechnologijos programa). Savo pasirinkimą jau įstojusieji į studijas turės galimybę pakeisti pirmaisiais studijų metais.

Universitetinis priėmimas vyksta dviem etapas: universitetinis išankstinis priėmimas vyksta 2018 m. balandžio 5 d.–gegužės 25 d., universitetinis papildomas priėmimas – 2018 m. birželio 1 d.– rugpjūčio 24 d.
Daugiau informacijos

 
Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 2018 m., bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje Vytauto Didžiojo universiteto gretutinėje programoje. Baigus gretutines studijas bus išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas. Daugiau informacijos

Konkursinio balo sandara

Stojant į VDU egzaminų ir metinių pažymių rezultatai bus paverčiami konkursiniu balu. Konkursinį balą sudaro konkursinių dalykų pažymių (balų), perskaičiuotų (vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtinta „2018 m. geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo tvarka“) ir padaugintų iš svertinių koeficientų suma.

Stojančiųjų, 2018 m. įgysiančių vidurinį išsilavinimą, konkursinis balas išankstiniame priėmime skaičiuojamas imant atitinkamų mokomųjų dalykų vertinimus iš pateiktos pažymių formos. Jei asmuo gauna kvietimą studijuoti Vytauto Didžiojo universitete ir pasirašo studijų sutartį, jo konkursinis balas pakartotinai perskaičiuojamas iš brandos atestato ir jo priedo, kuris priėmimo komisijai turi būti pristatytas iki rugpjūčio 10 d. Nustačius, kad asmuo neatitinka keliamo minimalaus konkursinio balo 3,6 reikalavimo, sutartis automatiškai anuliuojama.

Stojantiesiems į Informatikos fakultetą studijų programos ir jų specializacijos bei pirmasis pagrindinis dalykas, jo svertinis koef., antrasis dalykas ir jo svertinis koef., trečiasis dalykas ir jo svertinis koef., Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koef. pateikti lentelėje:

Daugiau informacijos:

VDU priėmimo sąlygos 2018 m.

Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2018 m.

VDU Studijų informacijos centras

K. Donelaičio g. 52-116
44248 Kaunas
Tel. (8 37) 323 206
El.paštas: vdu@vdu.lt
Interneto puslapis: www.vdu.lt/lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu/