Menu

.Priėmimo sąlygos

Priėmimas į bakalauro studijas VDU

Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas organizuojamas dviem etapais:

  • Bendrasis priėmimas (2 etapai) Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas aukštųjų mokyklų programas, studijų formas ir vietas.
  • Papildomas priėmimas Jei po bendrojo priėmimo į nuolatinių ir vientisinių studijų programas universitete lieka laisvų vietų, vyksta papildomas priėmimas.

 

Bendrasis priėmimas organizuojamas birželio–rugpjūčio mėnesiais. Stojimo prašymai registruojami tik internetu LAMA BPO svetainėje.

Įstojusiems į universiteto pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas 2017 m., bus suteikta galimybė nemokamai studijuoti bet kurioje kitoje Vytauto Didžiojo universiteto gretutinėje programoje. Baigus gretutines studijas bus išduodamas baigtas studijas liudijantis pažymėjimas. Daugiau informacijos

 

Konkursinio balo sandara

VDU Studentų priėmimo į pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas 2017 m. taisyklėse nurodyta:

 

21. Į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų programas gali būti priimami asmenys, atitinkantys šiuos reikalavimus:
21.1. Konkursinis balas yra ne mažesnis nei nurodyta šių taisyklių 22 punkte;
21.2. 2016 arba 2017 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą:
* stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti trys valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros, užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu ir  matematikos (išskyrus stojantiems į menų studijų sritį);
* stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
21.3. 2015 metais Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą;
* stojantiems į valstybės finansuojamas studijų vietas: išlaikyti du valstybiniai brandos egzaminai – lietuvių kalbos ir literatūros ir užsienio kalbos (anglų, vokiečių ar prancūzų) B1 lygiu;
* stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas: išlaikytas vienas bet kurio dalyko valstybinis brandos egzaminas;
21.4. 2014 metais ir anksčiau Lietuvoje įgijusiems vidurinį išsilavinimą, taip pat vidurinį išsilavinimą įgijusiems užsienio šalių institucijose, pagal tarptautinių organizacijų ar užsienio valstybių švietimo programas, atleistiems nuo brandos egzaminų dėl ligos arba turintiems įgytų ar įgimtų sutrikimų – vidurinį išsilavinimą patvirtinantis dokumentas;
21.5. stojantiems į valstybės nefinansuojamas studijų vietas privaloma išlaikyti, jei numatyta, stojamąjį egzaminą arba motyvacijos vertinimą.

 

22. Minimalus konkursinis balas:
22.1. stojantiesiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojantiems į studijų stipendijas minimalus konkursinis balas yra 4, išskyrus Biotechnologijos, Neurotechnologijų, Informatikos sistemų, Matematikos ir jos taikymo, Multimedijos ir interneto technologijų, Socialinio darbo studijų programas, kurioms nustatytas minimalus konkursinis balas 3.
22.2. Mažiausias konkursinis balas stojantiems į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės nefinansuojamas studijų vietas yra 3.

 

Stojantiesiems į Informatikos fakultetą studijų programos ir jų specializacijos bei pirmasis pagrindinis dalykas, jo svertinis koef., antrasis dalykas ir jo svertinis koef., trečiasis dalykas ir jo svertinis koef., Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koef. pateikti lentelėje:

 

Daugiau informacijos:

2017 m. priėmimo taisyklės

Geriausiųjų eilės sudarymo tvarka 2017 m.

 

VDU Studijų informacijos centras

K. Donelaičio g. 52-116
44248 Kaunas
Tel. (8 37) 323 206
El.paštas: vdu@vdu.lt
Interneto puslapis: www.vdu.lt/lt/studijos/priemimas-i-studijas-vdu/