Matematika ir jos taikymas

Studijų krypčių grupė: Matematikos mokslai (A)
Studijų kryptis: Matematika
Studijų forma: nuolatinė (NL)
Studijų trukmė: NL (4)
Programos apimtis kreditais: 240
Suteikiamas kvalifikacinis laipsnis/profesinė kvalifikacija: Matematikos mokslų bakalauras
Akreditavimo statusas – akredituota

Matematika ir jos taikymas programos dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

Matematika ir jos taikymas programos (Matematikos mokymo specializacija) dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

 

MATEMATIKOS IR JOS TAIKYMO PROGRAMOS TIKSLAS YRA PARENGTI:

  • plačiai mąstančius specialistus, turinčius stiprias matematikos žinias, gebančius spręsti įvairias praktines skaičiavimo, optimizavimo, dirbtinio intelekto,  duomenų analizės ir kitas problemas šiuolaikinių technologijų pramonėje, versle, energetikoje, biomedicinoje ir kitose kryptyse, glaudžiai susijusiose su matematikos taikymais socialinėse ir/ar mokslinėse veiklos srityse;
  • matematikus-profesionalus, kurie geba integruotis į žinių visuomenę, naudodamiesi išugdytais matematiniais gebėjimais ir įgūdžiais, geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos bei pagal asmeninio ir nuolatinio profesinio tobulėjimo poreikius planuoti savarankišką mokymąsi.

KARJEROS GALIMYBĖS

Matematikos ir jos taikymo programos absolventai gali dirbti:

  • matematinio modeliavimo, projektavimo specialistais;
  • rinkos analitikais, informacijos analitikais, tiekimo grandinių analitikais;
  • verslo ir pramonės sričių duomenų analizės, rizikos vertinimo, dirbtinio intelekto specialistais;
  • statistikais;
  • matematikos mokytojais;
  • tęsti studijas matematikos ar kitų, su matematika susijusių sričių, magistrantūroje;

STUDIJŲ PROGRAMOS KOMITETAS

Pirmininkė – doc. dr. Sigita Urbonienė (VDU).

Nariai: prof. habil. dr. Juozas Augutis (VDU), prof. dr. Roma Kačinskaitė (VDU), prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (VDU), prof. dr. Tomas Krilavičius (VDU), doc. dr. A. Leibak (Talino technologijos universitetas, Estija), Paulius Ratė (UAB „Integrali asmenybė“, absolventų atstovas), Laurynas Samajauskas (VDU bakalaurantas, studentų atstovas).