Priėmimo sąlygos

Priėmimas į bakalauro studijas

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) šiais metais stojantiesiems siūlo rinktis pirmosios pakopos ir vientisąsias (teisės), pedagogo kvalifikaciją suteikiančias bei nuotolines studijų programas. 

VDU – plačiausios aprėpties universitetas Lietuvoje ir šiuo metu bakalauro studijas siūlo šiose studijų kryptyse…

Studentai priimami vadovaujantis universiteto rektoriaus patvirtintomis studentų priėmimo taisyklėmis. Šios taisyklės sudaromos remiantis kiekvienais metais švietimo ir mokslo ministro tvirtinamu Geriausiai vidurinio ugdymo programą baigusiųjų eilės sudarymo aprašu bei Bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas dokumentuose nustatyta tvarka.

Priėmimas į nuolatinių studijų programas vykdomas pagal tvarką, nustatytą dokumentuose dėl bendrojo priėmimo į Lietuvos aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos ir vientisąsias studijas. Priėmimas į VDU vyksta šiais etapais:

  • Bendrasis priėmimas (pagrindinis ir papildomas etapai). Bendrojo priėmimo metu stojantysis dalyvauja bendrajame konkurse į visas savo prašyme nurodytas valstybės finansuojamas ir/ar valstybės nefinansuojamas aukštųjų mokyklų programų vietas.
  • Universitetinis priėmimas. Stojantieji gali tiesiogiai pretenduoti į valstybės nefinansuojamas studijų vietas Vytauto Didžiojo universitete. Detalesnė informacija ruošiama.

Išsami informacija apie priėmimo taisykles, procedūras ir terminus skelbiama ir nuolat atnaujinama šioje VDU tinklalapio skiltyje ir interneto  LAMA BPO svetainėje.

Nuo birželio 1 d. iki rugpjūčio 18 d. 12 val. vyks prašymų studijuoti Lietuvos universitetuose ir kolegijose registravimo pagrindinis etapas, individualiai pildant stojimo paraišką internetu LAMA BPO informacinėje sistemoje. 

Priėmimą į pirmos pakopos ir vientisąsias studijas VDU organizuoja ir vykdo Marketingo ir komunikacijos departamentas. Departamentas teikia informaciją apie tai, kokios studijų programos yra siūlomos VDU, kokių dalykų įvertinimai reikalingi skaičiuojant konkursinį balą bei atsako į kitus stojantiesiems rūpimus klausimus.

Konkursinio balo sandara

Konkursiniam balui apskaičiuoti naudojama 0–12,5 balų skalė. Šimtabalėje skalėje pateikiami valstybinių brandos egzaminų, stojamųjų egzaminų įvertinimai ar nustatyta tvarka perskaičiuoti mokyklinių brandos egzaminų įvertinimai arba jiems prilyginti metiniai pažymiai, perskaičiuojami į 4–10 pažymių skalę pagal Švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatytą tvarką.

Stojančiojo konkursinį balą sudaro šios dalys:

  • brandos atestato dalykų ir (arba) stojamųjų egzaminų bei sporto pasiekimų, nurodytų 3 lentelėje, įvertinimų, padaugintų iš svertinių koeficientų, suma. Konkursinio balo sandara gali būti koreguojama atsižvelgiant į naujai patvirtinus LR Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktus;
  • balų skaičius už kitus stojančiojo pasiekimus (olimpiadų ir konkursų laimėjimus ir kitus pasiekimus). Stojantiesiems į visų studijų krypčių grupių programas į konkursinį balą įskaičiuojami kriterijai nurodyti Stojančiųjų į pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų valstybės finansuojamas studijų vietas ir pretenduojančių į studijų stipendijas konkursinės eilės sudarymo 2020 metais tvarkoje. Ši dalis taikoma vienodai visose aukštosiose mokyklose nepriklausomai nuo studijų formos ir finansavimo šaltinio;
  • stojantiems į Universiteto žemės ūkio bei inžinerijos mokslų studijų krypčių grupių programų valstybės nefinansuojamas vietas – Universiteto nustatytas specifinis reikalavimas – 0,2 dydžio privalomų mokytis penkių dalykų geriausių metinių įvertinimų aritmetinio vidurkio dalis, pridedama prie apskaičiuoto konkursinio balo.

Stojantiesiems į Informatikos fakultetą studijų kryptys bei pirmasis pagrindinis dalykas, jo svertinis koef., antrasis dalykas ir jo svertinis koef., trečiasis dalykas ir jo svertinis koef., Lietuvių kalbos ir literatūros svertinis koef. pateikti lentelėje:

Studijų programų sąrašą, į kurias vykdomas priėmimas 2020 m., priėmimo taisykles, konkursinio balo sandarą, kainą, mokymosi rezultatų minimalius rodiklius ir kt. galima rasti universiteto priėmimo taisyklėse. Išsamesni studijų programų aprašai pateikti  bakalauro studijų programų skiltyje

Daugiau informacijos:

2020 m. studijų kainos

Konkursinės eilės sudarymo tvarka 2020 m.

VDU priėmimo taisyklės 2020 m.

 

VDU Studijų informacijos centras

Adresas:   

K. Donelaičio g. 52-116, 44244, Kaunas

Telefonas:  

(8 37) 323 206, +370 65547241

El. paštas:   

loreta.petrauskaite@vdu.lt; mindaugas.serpytis@vdu.ltvdu@vdu.lt

Internetas:   

vdu.lt/moksleiviams