Apgintos disertacijos

Informatikos krypties (09P) daktaro disertacijos

2021 m.

E. Ščiglinskas. Žmogaus reakcijos į kintamą virtualųjį trimatį veidą identifikavimas ir valdymas panaudojant prognozuojančius modelius. Vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas.

2016 m.

D. Pacauskas. The Role of ICT in the Value Co-Creation Process. Vadovas – prof. dr. Vladislav Fomin, prof. dr. Matti Rossi. (Disertacija apginta Aalto universitete (Suomija)).

2014 m.

T. Kraujalis. Neraiškių valdymo sistemų modeliavimas ir verifikavimas atkarpomis tiesiniu agregatiniu formalizavimo metodu. Vadovas – prof. habil. dr. Henrikas Pranevičius.

G. Čeidaitė. Akustinių signalų atpažinimo sistemų prisitaikymo prie pakitusių aplinkos sąlygų tyrimas. Vadovas – prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys.

G. Liaučius. Slėgio objekto skaitmeninis adaptyvusis valdymas. Vadovas – prof. habil. dr. Vytautas Kaminskas.

2013 m.

V. Daudaravičius. Teksto skaidymas pastoviųjų junginių segmentais. Vadovas – doc. dr. Minija Tamošiūnaitė.

A. Davidsonas. Parametrinio paviršiaus modelio sudarymas iš trimačio taškų debesies. Vadovas – doc. dr. Raimundas Liutkevičius.

2011 m.

I. Steponavičė. Tolygaus sprendinių išdėstymo Pareto aibėje algoritmai ir jų taikymai rizikos valdyme. Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.

J. Kapočiūtė-Dzikienė. Adaptyvaus agento aplinkos ir tikslo modelių indukcija deterministinėje aplinkoje. Vadovas – doc. dr. Gailius Raškinis.

G. Norkevičius. Garsų trukmių modelių kūrimo metodas, naudojant didelės apimties daugelio kalbėtojų garsyną. Vadovas – doc. dr. Gailius Raškinis.

A. Varoneckas. Hibridinis RR intervalų sekų modelis miego stadijoms atpažinti. Vadovas – prof. habil. dr. Antanas Žilinskas.

R. Vitiutinas. Modeliavimu grindžiamo UML įrankių įskiepių kūrimo metodika jos realizavimas. Vadovas – prof. habil. dr. Laimutis Telksnys.

2010 m.

T. Kulvičius. Modelling closed-loop receptive fields: On the formation and utility of receptive fields in closed-loop behavioural systems. Vadovas – prof. dr. Florentin Wörgötter. (Daktaro disertacija apginta Goettingeno universitete (Vokietija)).

I. Žutautaitė-Šeputienė. Nestacionarių procesų modelių parametrų vertinimas Bajeso metodu. Vadovas – prof. habil. dr. Juozas Augutis.

A. Vidugirienė. Vairo pasukimo kampo ir pagreičio signalų prognozavimas. Vadovė – prof. dr. Minija Tamošiūnaitė.

S. Ivanikovas. Lygiagrečių skaičiavimų taikymo daugiamačiams duomenims vizualizuoti problemos. Vadovas  – prof. habil. dr. Gintautas Dzemyda.

2007 m.

A. Mackutė-Varoneckienė. Optimizavimo metodai separavimo procesų uždaviniams, kai tikslo funkcijoms ir leistinosioms sritims būdingi nereguliarumai. Vadovas – prof. habil. dr. A. Žilinskas.

2006 m.

N. Remeikis. Statistinių frazių grupavimo ir hibridinio klasifikatoriaus taikymas tekstinių dokumentų klasifikavimui. Vadovas – prof. habil. dr. I. Skučas.

A. Vaičiūnas. Lietuvių kalbos statistinių modelių ir jų taikymo šnekos atpažinimui tyrimas, kai naudojami labai dideli žodynai. Vadovas – prof. habil. dr. V. Kaminskas.

2005 m.

D. Šilingas. Akustinių lietuvių šnekos atpažinimo modelių parinkimas, naudojant paslėptus Markovo modelius. Vadovas – prof. habil. dr. L. Telksnys.

2004 m.

A. Podlipskytė. Daugiamačių duomenų vizualizacija ir jos taikymas biomedicininių duomenų analizei. Vadovas – prof. habil. dr. A. Žilinskas.

R. Ruseckaitė. Epilepsijos atpažinimas naudojant regėjimo suvokimo bei EEG analizės rezultatus. Vadovas – prof. habil. dr. Adolfas Laimutis Telksnys. (Daktaro disertacija apginta Australijos nacionaliniame universitete).

2002 m.

R. Liutkevičius. Netiesinės sistemos adaptyvusis „fuzzy“ valdymas. Vadovas – prof. habil. dr. V. Kaminskas.

2001 m.

A. Jakaitienė. Konkuruojančių rizikų regresinių modelių algoritmai. Vadovas – doc. dr. L. Vilkauskas.

R. Kėsaitė. Autonominio reguliavimo būsenų miego metu identifikavimas pagal širdies ritmo spektrą. Vadovas – prof. habil. dr. V. Kaminskas.

2000 m.

A. Jaliniauskas. Veiklos procesų struktūrizavimas naudojant kalbos komunikacijų tyrimą ir tipines darbų sekas. Vadovas – doc. dr. E. Telešius.

G. Raškinis. Lietuvių liaudies dainų užrašymas muzikos simbolių sekomis. Vadovas – prof. habil. dr. J. G. Ganascia.

1999 m.

R. Šablinskas. Lygiagrečiųjų algoritmų tyrimas paskirstytos atminties lygiagretiesiems kompiuteriams. Vadovas – prof. habil. dr. R. Čiegis.

1997 m.

M. Tamošiūnaitė. Vidine organizmų dinamika pagrįstas ekologinių ir evoliucinių procesų modeliavimas. Vadovas – prof. habil. dr. R. Vaišnys.

1996 m.

A. Martinkėnas. Žmogaus kardiovaskulinės sistemos reakcijų prognozavimas pagal meteriologinius ir heliogeofizinius faktorius. Vadovas – prof. habil. dr. V. Kaminskas.

1994 m.

D. Vitkutė. Adaptyvių prognozuojančių valdymo sistemų projektavimas. Vadovas – prof. habil. dr. V. Kaminskas.

1993 m.

V. Dagienė. Algoritmavimas vidurinėje mokykloje. Vadovas – dr. R. Grigas.

Matematikos krypties (01P) daktaro disertacijos

2007 m.

S. Pečiulytė. Kraštinių uždavinių su įvairių tipų nelokaliosiomis sąlygomis tyrimas ir skaitinė analizė. Vadovas – doc. dr. A. Štikonas.

2002 m.

M. Liaukonis. Sistemų patikimumo matematinių modelių neapibrėžtumo įvertinimas. Vadovas – doc. dr. J. Augutis.

2001 m.

V. Kopustinskas. Dinaminių techninių sistemų patikimumo ir rizikos įvertinimas. Vadovas – doc. dr. J. Augutis.

R. Krikštolaitis. Daugiamačių duomenų klasterizavimas panaudojant stebėjimų projektavimą. Vadovas – prof. habil. dr. R. Rudzkis.

V. Vileiniškis. Trimačių neutronų pernešimo ir difuzijos lygčių skaitmeniniai sprendimo metodai. Vadovas – prof. habil. dr. M. Sapagovas.

1998 m.

K. Padvelskis. Atsitiktinių dydžių, susietų Markovo grandine, sumų didelių nuokrypų teoremos. Vadovas – prof. habil. dr. V. Statulevičius.

Informatikos krypties (09P) habilituoto daktaro mokslo laipsnis suteiktas

1999 m.

dr. K. Kazlauskui už darbą „Diskretinių signalų apdorojimo sistemų kokybės pagerinimas“.

1998 m.

dr. V. Šalteniui už darbą „Struktūros analizė daugelio kintamųjų uždaviniuose“.