Menu

.Matematika ir jos taikymas

Bakalauro studijų programa
MATEMATIKA IR JOS TAIKYMAS

Valstybinis kodas – 612G10004
Studijų sritis – Fiziniai mokslai
Studijų kryptis – Matematika
Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis – Matematikos bakalauras

Matematika ir jos taikymas programos dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

Matematika ir jos taikymas programos (Matematikos mokymo specializacija) dalykų sąrašas semestrais ir dalykų aprašai

Programos tikslai

Matematikos ir jos taikymo programos tikslas yra parengti:

 • plačiai mąstančius specialistus, turinčius stiprias matematikos žinias, gebančius spręsti įvairias praktines skaičiavimo, optimizavimo ar duomenų analizės problemas šiuolaikinių technologijų pramonėje, versle, energetikos, biomedicinos sistemose ir kitose kryptyse, glaudžiai susijusiose su matematikos taikymais socialinėse ir/ar mokslinėse veiklos srityse;
 • matematikus-profesionalus, kurie geba integruotis į žinių visuomenę, naudodamiesi išugdytais matematiniais gebėjimais ir įgūdžiais, geba prisitaikyti prie greitai besikeičiančios kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos bei pagal asmeninio ir nuolatinio profesinio tobulėjimo poreikius planuoti savarankišką mokymąsi
Mokymosi rezultatai
 • Žinoti ir suvokti fundamentalias matematikos sąvokas ir teiginius, atpažinti ir taikyti juos sprendžiant praktinius/teorinius uždavinius.
 • Suvokti ir mokėti pritaikyti klasikinius analizinius ir skaitinius metodus bei pagrindinius diferencialinių lygčių sprendimo algoritmus.
 • Suprasti ir mokėti pritaikyti tikimybinius ir statistinius metodus duomenų analizei.
 • Žinoti ir suprasti pagrindines matematikos didaktikos teorijas bei integruoti pagrindinius jų principus mokyme.
 • Žinoti ir suprasti informacinių technologijų poreikį ir svarbą studijų procese, gebėti taikyti programavimo žinias ir įgūdžius, duomenų struktūras ir modeliavimą.
 • Apibendrinti ir kritiškai vertinti mokslinę ir profesinę literatūrą, naudoti įvairias priemones informacijos, skirtos studijų procesui ir praktinių/teorinių uždavinių sprendimui, rinkimui.
 • Naudojant įvairius matematinius metodus, priemones ir IT technologijas, identifikuoti uždavinį, rinkti ir analizuoti realius/teorinius duomenis.
 • Kurti ir taikyti tinkamus matematinius modelius ir priemones bei realizuoti atvejo analizėje.
 • Turint gerus matematikos pagrindus, logiškai ir kritiškai vertinti ir aprašyti realaus gyvenimo ir matematinių objektų sąryšius.
 • Operuojant formaliais matematiniais simboliais ir terminais, nustatyti matematinius sąryšius tarp įvairių matematinių dydžių; suvokti matematinius teiginius ir loginius įrodymus, išvadas, konstruoti ir įrodyti naujus tvirtinimus.
 • Mąstyti logiškai ir analitiškai, įvertinti uždavinių sprendimo alternatyvas ir gauti optimalų sprendinį.
 • Kritiškai analizuoti ir įvertinti gautus rezultatus, prisiimti atsakomybę matematiniu požiūriu.
 • Dirbti savarankiškai ir/ar grupėse kuriant ir pritaikant tinkamus matematinius modelius ir priemones konkretiems uždaviniams spręsti.
 • Panaudojant pagrindžiančias žinias, tinkamas pristatymo priemones ir metodus, aiškiai samprotaujant, motyvuotai ir įtikinamai pristatyti ekonomikos, energetikos, biomedicinos ir didaktikos uždavinius ir jų sprendimo būdus ekspertams ir ne ekspertams.
 • Pagal asmeninio ir nuolatinio profesinio tobulėjimo poreikius planuoti savarankišką mokymąsi.
 • Demonstruoti ekonominį, teisinį, socialinį, etinį ir aplinkos raštingumą matematiniuose projektuose.
 • Gebėti prisitaikyti prie greitai besikeičiančios kultūrinės, ekonominės ir technologinės aplinkos.
Karjeros galimybės

Matematikos ir jos taikymo programos absolventai gali dirbti:

 • Matematinio modeliavimo specialistais, matematikais-analitikais, verslo ir pramonės sričių duomenų analizės specialistais, rinkos analitikais, rizikos analizės specialistais, matematikos mokytojais;
 • Tęsti studijas matematikos ar kitų, su matematika susijusių sričių, magistrantūroje.