Elektroninio mokymosi technologijos

Bakalauro studijų programa
ELEKTRONINIO MOKYMOSI TECHNOLOGIJOS

 

Studijų sritis – Technologijų mokslai (T), gretutinė sritis Socialiniai mokslai (S)

Studijų kryptis – Informatikos inžinerija (E100), gretutinė kryptis Pedagogika (X100)

Įgyjamas kvalifikacinis laipsnis – Informatikos inžinerijos bakalauras ir pedagogo kvalifikacija

 

Programos paskirtis

Pagrindinis programos tikslas – rengti aukštos kvalifikacijos elektroninio mokymosi technologijų specialistus, kurie gebėtų realizuoti ir plėtoti mokymosi visą gyvenimą strategiją, kurdami ir taikydami įvairius elektroninio mokymosi metodus, projektuodami, kurdami, diegdami ir naudodami informacines ir ryšių technologijas elektroniniame mokyme, patys organizuodami ir realizuodami elektroninį mokymą bei konsultuodami švietimo atstovus atitinkamais metodiniais ir technologiniais klausimais, analizuodami ir vertindami elektroninio mokymo priemones bei strategijas ir taip užtikrindami elektroninio mokymosi kokybę.
Esminiai programos tikslai:
1. Rengti informatikos inžinerijos bakalaurus.
2. Rengti pedagogo kvalifikaciją turinčius specialistus.
3. Rengti specialistus, gebančius projektuoti ir elektroninio mokymo procese taikyti informacines ir ryšių technologijas.
Į tarpkryptinę bakalauro studijų programą Elektroninio mokymosi technologijos abiejose institucijose (VDU ir KTU) studentai priimami atskirai. Studijų programą sudaro bendrojo lavinimo dalykai, studijų krypties pagrindų dalykai, specialieji studijuojamos krypties dalykai laisvai pasirenkami dalykai, praktika ir baigiamasis projektas. KTU dėstytojai dėsto jiems priklausančius dalykus KTU, o VDU dėstytojai dėsto jiems priklausančius studijų dalykus VDU. Dalį studijų dalykų VDU studentai klauso KTU, o KTU studentai – VDU.

 

Studijų rezultatai (įgyjamos kompetencijos)
Sėkmingai baigęs Elektroninio mokymosi technologijų studijų programą studentas įgis:
• Bendrojo lavinimo (humanitarinio lavinimo ir komunikavimo) žinias;
• Bendruosius teorinius inžinerijos pagrindus;
• Bendruosius inžinerijos pagrindus;
• socialinių mokslų žinias (ekonomikos, vadybos, teisės);
• Studijų krypties pagrindinių dalykų žinias:
 ◦ informacinių technologijų, programavimo ir programų inžinerijos pagrindus;
 ◦ žinias apie diskretines struktūras, algoritmus ir jų analizę;
 ◦ žinias apie žmogaus ir kompiuterio sąveiką;
 ◦ žinias apie interneto technologijas;
• Gebėjimus:
 ◦ atpažinti ir analizuoti naujas problemas bei planuoti jų sprendimo strategijas, taikyti loginio mąstymo ir algoritmavimo įgūdžius;
 ◦ atlikti praktinius tyrimus; planuoti, projektuoti ir vykdyti eksperimentus;
 ◦ vertinti sprendimus etiniu, socialiniu, ekonominiu ir saugos požiūriu;
 ◦ aiškiai ir teisingai raštu bei žodžiu pateikti tyrimų rezultatus ir išvadas įvairioms klausytojų auditorijoms lietuvių ir anglų k.;
 ◦ dirbti daugiaprofilinėse grupėse (komandose);
 ◦ derinti teorijos ir praktikos elementus taikant įgytą laboratorinę patirtį;
 ◦ projektuoti sistemas, procesus ir jų elementus;
 ◦ taikyti informacijos ir duomenų vertinimo, skaičiavimo bei apdorojimo įgūdžius;
• Specifinius praktinius gebėjimus:
 ◦ specifikuoti, projektuoti ir diegti kompiuterines sistemas, jų techninę ir programinę įrangą pagal užsakovų pageidavimus;
 ◦ kvalifikuotai ir veiksmingai eksploatuoti kompiuterių ir jų sistemų techninę ir programinę įrangą;
 ◦ naudotis techninės ir programinės įrangos automatizuoto konstravimo ir dokumentavimo įrankiais;
 ◦ integruoti kompiuterines sistemas  ir komunikacijų technologijas mobilių skaičiavimų plėtrai;
• Pedagogo kvalifikacijos žinias:
 ◦ žinias apie mokymo ir mokymosi procesus ir pagrindinius jų elementus;
 ◦ žinias apie pagrindines pedagogikos ir hodegetikos teorijas;
 ◦ žinias apie didaktikos principus ir metodus, bendrojo lavinimo standartus;
 ◦ žinias apie asmenybės raidą;
• Pedagogo kvalifikacijos gebėjimus:
 ◦ vadovautis šiuolaikine švietimo paskirties samprata: kurti informacinę ir žinių visuomenę;
 ◦ mokyti mokinius vadovaujantis bendražmogiškomis vertybėmis;
 ◦ kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką, kurioje mokinys turi galimybę rodyti iniciatyvą, veikti savarankiškai ir atrasti bendraminčių;
 ◦ kurti pokyčiams palankią ugdymo/si aplinką, kurioje mokinys jaučiasi saugus ir pasitikintis savimi bei kitais;
 ◦ naudoti įvairias ugdymo strategijas, plėtojančias mokinių kritinį mąstymą, problemų sprendimą ir kūrybiškumą;
• Specialiuosius pedagogo kvalifikacijos gebėjimus:
 ◦ parengti mokymo programą, teminį planą remiantis ugdymą reglamentuojančiais dokumentais;
 ◦ formuluoti mokymo/si tikslus bei uždavinius;
 ◦ atrinkti ir tikslingai taikyti mokymo/si metodus, numatyti išteklius, priemones tinkamus mokymo/si tikslams pasiekti;
 ◦ prieinamai ir suprantamai mokiniui perteikti ugdymui/si reikalingą informaciją;
 ◦ taikyti įvairias psichosocialines ir pedagogines intervencijas, padedančias valdyti konfliktus ir priimti sprendimus;
 ◦ pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus plėtojant mokinių mokymosi pajėgumus; ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti savimi;
• IT taikymo mokymo(si) procese žinias:
 ◦ žinios apie IT taikymą mokymo(si) procese;
 ◦ žinios apie elektroninio mokymo(si) turinio projektavimą
• IT taikymo mokymo(si) procese gebėjimus:
 ◦ nustatyti elektroninio mokymosi poreikius ir rengti elektroninio mokymosi strategijas;
 ◦ parinkti ir projektuoti elektroninio mokymosi technologijas.
 ◦ rengti elektroninio mokymosi turinį;
 ◦ parinkti ir projektuoti technologines priemones žinioms ir gebėjimams vertinti.

 

Karjeros galimybės
Elektroninio mokymosi technologijų bakalauro studijų programos absolventų veiklos sritys – informacinių ir ryšių technologijų projektavimas ir diegimas, dalykų/modulių turinio projektavimas ir realizavimas, mokymo proceso organizavimas ir įgyvendinimas, elektroninio mokymo priemonių ir turinio projektavimas ir taikymas mokymo procese.

 

Programos santrauka