VDU įsteigė paramos fondą studentams, nukentėjusiems nuo COVID-19

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) pradeda teikti paramą studentams, kurie patiria finansinius sunkumus dėl COVID-19 pandemijos. Šiam tikslui įsteigtas specialus fondas.

Fondas skirtas padėti universiteto studentams ir jų šeimoms, susiduriančioms su finansiniais sunkumais dėl karantino. Iš viso fonde šiuo metu yra 100 tūkst. eurų.

Finansinė parama studentams skiriama iš universiteto nuosavų arba juridinių asmenų surinktų ar studentų paramai skirtų lėšų, taip pat – iš anksčiau skirtų 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio.

Finansinės paramos dėl COVID-19 būdai:

  • mokesčio už studijas lengvatos
  • mokesčio už apgyvendinimą universiteto bendrabutyje lengvatos
  • iš dalies kompensuojamos patirtos išlaidos už suteiktas paslaugas
  • vienkartinės stipendijos

Universiteto studentas, norėdamas gauti finansinę paramą dėl COVID-19, turi parašyti laisvos formos prašymą, adresuotą universiteto rektoriui, ir jame nurodyti motyvuotą priežastį (situaciją) skirti finansinei paramai bei pateikti ją grindžiančius dokumentus (skaitmenines jų versijas), jei atitinka bent vieną iš nurodytų kriterijų:

  • LR Vyriausybės paskelbto karantino laikotarpiu studentas, jo tėvai ar vienas iš tėvų neteko darbo (pažyma iš Užimtumo tarnybos) ar kaip nors kitaip ženkliai sumažėjo jų gaunamos pajamos (pažymos iš SoDROS už vasarį, kovą ir balandį apie draudžiamąsias pajamas ir (ar) pažymos apie SoDROS išmokas). Atitiktis kriterijui dėl ženkliai sumažėjusių pajamų taikoma prašymams, pateiktiems nuo gegužės 1 d.
  • dėl sudėtingų aplinkybių, susijusių su šalių taikomomis COVID-19 pandemijos prevencijos ar valdymo priemonėmis, studentai, studijuodami ar atlikdami praktiką užsienyje, grįžo arba nespėjo grįžti į Lietuvą ir dėl to patyrė papildomų išlaidų (išlaidas pagrindžiantys dokumentai: sąskaitos ir jų apmokėjimą įrodantys finansiniai dokumentai).
  • studentui, kurių vienas iš tėvų mirė dėl koronaviruso (COVID-19) sukeltos infekcijos (mirties faktą liudijantis dokumentas).

Prašymai pateikiami el. paštu studentas@vdu.lt iki kiekvieno einamojo mėnesio pabaigos. Sprendimas priimamas kito mėnesio pradžioje apie tai informuojant kiekvieną prašantį el. paštu individualiai.

Sprendimą dėl paramos skyrimo nurodant jos rūšį ir dydį priima speciali komisija, atsižvelgdama į disponuojamą lėšų kiekį, skirtą paramai dėl COVID-19, prašymo pagrįstumą, situacijos atitiktį reikalavimams, kitas valstybės, universiteto ar kitų fizinių ir juridinių asmenų skiriamas lėšas ar paramą.

Universiteto jau skirta parama studentams, patiriantiems sunkumų dėl COVID-19 pandemijos

Primename, kad, siekiant sumažinti karantino neigiamą poveikį, visiems VDU studentams, sudariusiems apgyvendinimo sutartį su universitetu, nuo 2020 m. balandžio 1 d. iki birželio 30 d. universitetas jau taiko 25 % mokesčio už apgyvendinimą bendrabutyje lengvatą. Daugiau apie tai galima sužinoti čia.

Studentai, kurie dėl susidariusios sudėtingos finansinės situacijos negali sumokėti apgyvendinimo mokesčio, gali atidėti jo sumokėjimo terminą iki karantino padėties atšaukimo datos Lietuvoje (vėliau jį sumokėdami pagal individualiai sudarytą mokėjimo grafiką) ar išdėlioti mokamo apgyvendinimo mokesčio dydį dalimis sumokant mažesnę jo sumą, nei privaloma mokėti (vėliau likusi, nesumokėta, mokesčio dalis būtų mokama pagal individualiai sudarytą mokėjimo grafiką). Norėdami pateikti tokius prašymus studentai turi kreiptis el. paštu studentas@vdu.lt.

Studentams pateikus prašymą dėl finansinės situacijos, kurią sukėlė COVID-19 pandemija, universitetas gali atidėti mokesčio už studijas mokėjimo terminą arba leisti šį mokestį mokėti dalimis. Tokiu atveju studentas turi parašyti rektoriui adresuotą motyvuotą prašymą, nurodydamas priežastis, dėl kurių universitetas turėtų leisti jam atitinkamą mokestį mokėti dalimis, ir pateikti jį fakulteto dekanui, kuriame studijuoja.

Daugiau informacijos