VDU Senato pirmininku išrinktas prof. dr. Ričardas Krikštolaitis

Lapkričio 17 d. įvyko pirmasis Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) naujos kadencijos Senato posėdis. Jo metu VDU Senato pirmininku išrinktas prof. dr. Ričardas Krikštolaitis. Senato pirmininko pavaduotoja tapo doc. dr. Rūta Eidukevičienė, sekretore – prof. dr. Aušra Blinstrubienė.

Į pirmininko poziciją buvo pasiūlyti du kandidatai: prof. dr. Ineta Dabašinskienė ir prof. dr. Ričardas Krikštolaitis.

Profesorius Ričardas Krikštolaitis Vytauto Didžiojo universiteto Informatikos fakultete dirba nuo 1997-ųjų. Nuo 2012-ųjų iki dabar yra VDU Informatikos fakulteto, Matematikos ir statistikos katedros vedėjas. 2015-2020 m. VDU Senato kadencijos metu R. Krikštolaitis ėjo Mokslo komiteto pirmininko pareigas, taip pat priklauso VDU Informatikos fakulteto tarybai, yra Lietuvos matematikų draugijos narys. Profesorius R. Krikštolaitis yra daugelio tarptautinių mokslinių projektų (HORIZON2020, TATENA, FP7, COST) dalyvis. VDU Informatikos, Ekonomikos ir vadybos fakulteto bei Švietimo akademijos studentams profesorius dėsto ekonometrikos, matematinės analizės, statistinės analizės, duomenų analizės metodų dalykus.

Kviečiame susipažinti su Vytauto Didžiojo universiteto Senato naujosios kadencijos narių sąrašu.

VDU Senato naujosios kadencijos nariai

 • Prof. dr. Vilija Aleknevičienė (Žemės ūkio akademija)
 • Prof. dr. Milda Ališauskienė (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Laimutė Anglickienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Prof. habil. dr. Juozas Augutis (Rektorius)
 • Kristina Balčiūnaitė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Mintarė Baniulytė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Prof. dr. Edmundas Bartkevičius (Žemės ūkio akademija)
 • Doc. dr. Rita Bendaravičienė (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Doc. dr. Vilma Bijeikienė (Komunikacijos prorektorė)
 • Prof. Petras Bingelis (Muzikos akademija)
 • Prof. dr. Rolandas Bleizgys (Žemės ūkio akademija)
 • Prof. dr. Aušra Blinstrubienė (Žemės ūkio akademija)
 • Prof. dr. Vaclovas Bogužas (Žemės ūkio akademija)
 • Dr. Gintaras Brazauskas (Absolventų ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų (Fiziniai mokslai), LAMMC direktorius)
 • Doc. dr. Daiva Bukantaitė (Muzikos akademija)
 • Prof. dr. Ineta Dabašinskienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Dr. Remigijus Daubaras (Botanikos sodas)
 • Doc. dr. Anželika Dautartė (Žemės ūkio akademija)
 • Prof. dr. Audrius Dėdelė (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Rūta Eidukevičienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Lukas Gedvila (Studentai, magistrantūros studijos)
 • Prof. dr. Genutė Gedvilienė (Švietimo akademija)
 • Doc. dr Saulius Gerulis (Muzikos akademija)
 • Doc. dr. Valdas Girdauskas (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Gabrielė Grybaitė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Gabrielė Gudaitytė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Doc. dr. Linas Jašinauskas (Švietimo akademija)
 • Gabrielė Jonuškaitė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Prof. dr. Giedrius Jucevičius (Ekonomikos ir vadybos fakultetas)
 • Prof. dr. Mindaugas Jurkynas (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Prof. dr. Vaida Kamuntavičienė (Humanitarinių mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Julija Kiršienė (Mokslo prorektorė)
 • Prof. dr. Ričardas Krikštolaitis (Informatikos fakultetas)
 • Vytautas Kučinskas (Studentai, magistrantūros studijos)
 • Dominyka Kurklietytė (Studentai, magistrantūros studijos)
 • Prof. dr. Giedrė Kvieskienė (Švietimo akademija)
 • Gediminas Kvietkauskas (Absolventų ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų (Žemės ūkio akademija), AB „East West Agro“ generalinis direktorius)
 • Prof. dr. Šarūnas Liekis (Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas)
 • Prof. dr. Nemira Mačianskienė (Užsienio kalbų institutas)
 • Daniel Mačichin (Studentai, bakalauro studijos)
 • Doc. dr. Daiva Makutėnienė (Žemės ūkio akademija)
 • Prof. dr. Saulius Mickevičius (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Doc. dr. Saulė Milčiuvienė (Teisės fakultetas)
 • Prof. dr. Birutė Obelenienė (Katalikų teologijos fakultetas)
 • Jonas Okunis (Absolventų ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų (Švietimo akademija)
 • Doc. dr. Rytis Pakrosnis (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Algimantas Paulauskas (Gamtos mokslų fakultetas)
 • Dr. Simona Pilkienė (Studijų prorektorė)
 • Prof. dr. Arvydas Povilaitis (Žemės ūkio akademija)
 • Dr. Emilija Pundziūtė-Gallois (Deleguota Rektoriaus)
 • Prof. habil. dr. Algirdas Raslanas (Švietimo akademija)
 • Dr. Teresė Ringailienė (Užsienio kalbų institutas)
 • Prof. dr. Jonas Ruškus (Socialinių mokslų fakultetas)
 • Prof. dr. Jurgita Staniškytė (Menų fakultetas)
 • Greta Šmaižytė (Studentai, magistrantūros studijos)
 • Gabrielė Šturmaitė (Studentai, bakalauro studijos)
 • Doc. dr. Ilona Tandzegolskienė (Švietimo akademija)
 • Doc. dr. Živilė Tarasevičienė (Žemės ūkio akademija)
 • Darius Udrys (Deleguotas Senato pirmininko)
 • Ieva Vengrovskaja (Studentai, bakalauro studijos)
 • Doc. dr. Kęstutis Venslauskas (Žemės ūkio akademija)
 • Virginija Vitkienė („Kaunas 2022 – Europos kultūros sostinė” vadovė, Absolventų ar kitose institucijose dirbančių mokslininkų (Humanitariniai mokslai))
 • Prof. dr. Daiva Vitkutė-Adžgauskienė (Informatikos fakultetas)
 • Prof. dr. Airina Volungevičienė (Inovatyvių studijų institutas)
 • Vigilija Žiūraitė (Studentai, doktorantūros studijos)

Senatas – Universiteto kolegialaus akademinių reikalų valdymo organas – sudaromas vadovaujantis LR mokslo ir studijų įstatymu ir VDU statutu. Senato sudarymas grindžiamas demokratijos, savivaldos, kompetencijos, kolegialumo, akademinės laisvės bei skaidrumo principais. Senatas sudaromas 5 metams iš 61–71 mokslininko, pripažinto menininko ir studento. Profesoriaus ir vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas einantys asmenys turi sudaryti ne mažiau kaip 25 proc. Senato narių. Einantieji docento ir vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas – taip pat ne mažiau kaip 25 proc.

Universiteto 2020 m. Senatas yra sudaromas iš 69 narių, juos paskirstant taip:

 • Visų pakopų studentams Senate atstovauja 14 VDU studentų, kuriuos skiria studentų atstovybė;
 • VDU rektorius, trys prorektoriai ir du kancleriai skiriami pagal pareigas (iš viso 6 nariai);
 • Išeivijos mokslininkai ir pripažinti menininkai, aktyviai bendradarbiaujantys su VDU, sudaro 2 Senato narius. Vieną narį, turintį mokslininko ar pripažinto menininko statusą, deleguoja Rektorius, kitą – baigiančio kadenciją Senato pirmininkas;
 • VDU absolventai ir kitose institucijose dirbantys mokslininkai sudaro 5 Senato narius. Po 1 narį deleguoja Švietimo  ir Žemės ūkio akademijos. Kiti 3 nariai išrenkami jungtiniuose fakultetų tarybų posėdžiuose pagal šias mokslo sritis:
  • Humanitariniai mokslai ir menai: Humanitarinių mokslų fakultetas, Užsienio kalbų institutas, Katalikų teologijos fakultetas, Menų fakultetas, Muzikos akademija;
  • Socialiniai mokslai: Teisės fakultetas, Socialinių mokslų fakultetas, Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Politikos mokslų ir diplomatijos fakultetas, Inovatyvių studijų institutas;
  • Fiziniai mokslai: Informatikos fakultetas, Gamtos mokslų fakultetas, Botanikos sodas.
 • VDU akademinės bendruomenės nariai, atstovaujantys Švietimo, Žemės ūkio akademijoms ir kitiems VDU akademiniams padaliniams, lygaus atstovavimo principu pagal akademinio personalo skaičių. Akademiniai padaliniai Senate atstovaujami pariteto principu. Akademinių padalinių kvotos nurodytos VDU Senato sudarymo nuostatų 1 priede.

Kandidatus į Senato narius VDU akademinio padalinio, iš kurio renkamas Senato narys, tarybai gali siūlyti tik to padalinio bendruomenės nariai. Savo kandidatūrą gali kelti ir pats dėstytojas ar mokslo darbuotojas. Tokiu atveju to akademinio padalinio tarybai pateikiamas atitinkamas prašymas. Senato nariai renkami akademinio padalinio taryboje vadovaujantis VDU akademinių padalinių nuostatais ir jų tarybų veiklos reglamentais.

VDU Senato dokumentai